آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 312,514,638 3,448,362,000,000 Rls. 82,103,867 $
2 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 155,456,526 1,464,000,000,000 Rls. 37,620,432 $
3 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 125,997,238 1,338,846,642,000 Rls. 31,877,301 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 55,073,332 1,300,436,676,000 Rls. 30,962,778 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 56,275,486 972,501,999,940 Rls. 22,546,774 $
6 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 48,989,927 893,419,464,240 Rls. 9,830,435 $
7 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 46,541,955 783,176,000,000 Rls. 18,647,034 $
8 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,903,819 750,252,468,000 Rls. 17,863,154 $
9 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 42,854,268 724,817,649,363 Rls. 8,746,951 $
10 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 62,997,041 696,000,000,000 Rls. 16,550,582 $
11 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 30,707,929 664,000,000,000 Rls. 17,612,532 $
12 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 25,998,986 661,976,000,000 Rls. 8,033,689 $
13 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 30,704,313 610,572,766,328 Rls. 7,061,992 $
14 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 44,254,506 502,000,000,000 Rls. 11,683,190 $
15 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 28,410,694 478,075,248,000 Rls. 11,382,744 $
16 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,100,000 471,517,000,000 Rls. 11,226,600 $
17 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 47,667,840 470,000,000,000 Rls. 11,201,941 $
18 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,100,000 466,666,000,000 Rls. 11,111,100 $
19 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 8,399,790 441,189,210,248 Rls. 5,102,872 $
20 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 10,453,687 434,664,000,000 Rls. 10,349,150 $
21 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 26,854,859 416,197,000,000 Rls. 9,909,452 $
22 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29025000 ا ستيرن 4,703,397 388,272,865,153 Rls. 4,383,821 $
23 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 27,624,334 366,000,000,000 Rls. 8,701,664 $
24 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 29,700,134 330,683,954,020 Rls. 7,758,453 $
25 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 7,052,826 325,661,588,864 Rls. 3,522,722 $
26 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 5,248,588 290,947,000,000 Rls. 3,306,554 $
27 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 5,272,176 267,590,989,644 Rls. 3,321,471 $
28 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,549,001 238,000,000,000 Rls. 6,324,117 $
29 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 15,045,926 204,113,000,000 Rls. 4,859,833 $
30 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,465,000 178,529,383,980 Rls. 4,239,594 $
31 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 15,099,924 167,428,000,000 Rls. 3,986,380 $
32 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 14,800,005 157,264,842,000 Rls. 3,744,401 $
33 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 14,349,988 153,000,000,000 Rls. 3,630,547 $
34 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 4,217,694 146,528,656,680 Rls. 3,648,024 $
35 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 9,000,000 144,052,992,000 Rls. 1,728,000 $
36 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 6,676,661 136,000,000,000 Rls. 3,244,857 $
37 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,623,500 132,310,248,000 Rls. 3,150,244 $
38 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 2,123,661 126,949,206,384 Rls. 1,575,756 $
39 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,300,000 120,910,812,000 Rls. 1,419,282 $
40 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 5,931,189 120,000,000,000 Rls. 2,852,902 $
41 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,959,322 106,804,000,000 Rls. 1,240,220 $
42 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 965,250 79,595,428,384 Rls. 860,994 $
43 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 750,000 72,041,695,000 Rls. 821,962 $
44 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,600,000 69,227,498,088 Rls. 762,132 $
45 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 1,905,705 66,791,192,352 Rls. 1,514,883 $
46 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 575,000 64,310,782,500 Rls. 682,500 $
47 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,000,000 64,026,886,560 Rls. 768,040 $
48 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29022000 بنزن 2,029,334 61,961,570,895 Rls. 1,643,761 $
49 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,125,000 61,196,356,000 Rls. 1,455,025 $
50 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 693,000 58,797,424,224 Rls. 648,857 $
51 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,785,050 52,274,292,000 Rls. 1,244,626 $
52 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 500,000 50,242,861,000 Rls. 571,000 $
53 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 990,000 50,060,972,078 Rls. 1,188,772 $
54 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,296,757 47,723,533,917 Rls. 1,132,419 $
55 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,035,375 46,539,303,152 Rls. 1,225,957 $
56 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 618,750 39,373,176,575 Rls. 776,585 $
57 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 26,777,520,000 Rls. 637,560 $
58 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 475,000 25,935,000,000 Rls. 617,500 $
59 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 24,707,558,920 Rls. 581,902 $
60 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 24,494,904,000 Rls. 583,212 $
61 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39011040 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 297,000 24,490,914,624 Rls. 264,921 $
62 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 400,000 22,336,062,000 Rls. 523,200 $
63 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 123,750 11,734,147,225 Rls. 133,840 $
64 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 11,353,902,000 Rls. 270,331 $
65 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 175,000 8,586,760,000 Rls. 227,500 $
66 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 148,500 7,489,230,000 Rls. 178,315 $
67 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 49,600 1,666,560,000 Rls. 39,680 $
مجموع کل
23,163,453,194,338 ريال
مجموع کل
487,418,888 دلار
[1]