آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,606,843 52,646,178,720 Rls. 630,240 $
2 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,999,393 49,055,374,361 Rls. 543,549 $
3 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,992,966 36,432,369,600 Rls. 405,934 $
4 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,012,945 35,551,021,800 Rls. 846,453 $
5 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,997,911 28,094,260,802 Rls. 318,082 $
6 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,611,681 27,879,223,424 Rls. 738,349 $
7 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,001,934 27,252,583,840 Rls. 630,068 $
8 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,997,756 26,538,152,278 Rls. 629,921 $
9 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,946,223 26,380,930,800 Rls. 628,117 $
10 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,998,506 17,917,037,600 Rls. 419,947 $
11 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,015,816 17,663,123,100 Rls. 420,551 $
12 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,000,000 17,330,250,000 Rls. 197,669 $
13 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 5,473,262 14,915,468,886 Rls. 163,730 $
14 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 5,535,977 14,558,391,937 Rls. 162,892 $
15 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 3,444,825 9,000,764,130 Rls. 103,241 $
16 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 3,186,275 8,556,915,508 Rls. 95,588 $
17 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 5,349,319 6,195,123,805 Rls. 160,478 $
18 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 2,905,536 5,980,844,430 Rls. 84,525 $
19 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 3,944,950 4,970,574,000 Rls. 118,347 $
20 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 3,015,919 3,800,034,000 Rls. 90,477 $
21 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 14019000 ساير مواد نباتي براي بافتن، (به استثناي بامبو و خيزران) 140,000 3,229,405,000 Rls. 35,066 $
22 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,800,000 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
23 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 2,197,250 2,776,589,555 Rls. 65,917 $
24 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 2,127,998 2,682,960,000 Rls. 63,880 $
25 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 14019000 ساير مواد نباتي براي بافتن، (به استثناي بامبو و خيزران) 100,000 2,250,640,000 Rls. 25,492 $
26 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 14019000 ساير مواد نباتي براي بافتن، (به استثناي بامبو و خيزران) 80,000 1,706,120,000 Rls. 20,000 $
27 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 1,198,200 1,584,859,140 Rls. 35,946 $
28 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25202000 گچ 1,098,900 1,420,877,700 Rls. 32,967 $
29 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 605,000 1,269,044,128 Rls. 15,752 $
30 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 44,168 1,211,805,117 Rls. 28,333 $
31 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 250,000 833,640,000 Rls. 10,000 $
32 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 37,020 775,593,189 Rls. 18,134 $
33 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 9,800 500,184,000 Rls. 6,000 $
34 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 14,530 398,647,017 Rls. 9,321 $
35 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,500 315,535,275 Rls. 7,377 $
36 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 11,000 301,816,350 Rls. 7,057 $
37 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 9,604 263,453,247 Rls. 6,160 $
38 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 3,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
39 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 4,647 127,461,285 Rls. 2,981 $
40 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 24,000 61,458,016 Rls. 696 $
41 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,663 45,596,718 Rls. 1,066 $
مجموع کل
455,666,308,758 ريال
مجموع کل
7,856,304 دلار
[1]