آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,977,003 1,095,000,000,000 Rls. 26,095,881 $
2 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 32,628,274 841,000,000,000 Rls. 20,014,693 $
3 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 16,156,903 410,208,000,000 Rls. 9,766,857 $
4 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,500,000 64,009,849,365 Rls. 731,115 $
5 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,700,000 58,358,873,951 Rls. 672,779 $
6 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 46,546,612 48,873,930,000 Rls. 1,163,665 $
7 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,000,350 46,200,336,000 Rls. 1,100,008 $
8 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,500,000 17,856,475,000 Rls. 417,500 $
9 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 120,000 7,857,493,488 Rls. 187,083 $
10 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 120,000 7,832,309,214 Rls. 186,484 $
11 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 120,000 7,807,124,940 Rls. 185,884 $
12 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 96,000 6,249,600,000 Rls. 148,800 $
13 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 2,657,885,032 Rls. 70,525 $
14 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,537,243 2,453,430,000 Rls. 58,415 $
مجموع کل
2,616,365,306,990 ريال
مجموع کل
60,799,689 دلار
[1]