آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,472,500 346,970,000,000 Rls. 8,261,190 $
2 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 3,550,000 337,571,254,000 Rls. 8,037,412 $
3 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 950,125 79,837,588,886 Rls. 925,254 $
4 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,302,500 79,697,077,800 Rls. 1,853,266 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,273,250 74,159,146,150 Rls. 1,734,898 $
6 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 64,080,867,840 Rls. 1,488,960 $
7 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 594,000 50,625,402,696 Rls. 591,888 $
8 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,078,000 50,595,819,897 Rls. 1,270,101 $
9 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 637,500 49,507,500,000 Rls. 1,156,791 $
10 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 880,000 44,380,602,000 Rls. 1,056,681 $
11 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 605,000 35,741,520,000 Rls. 826,305 $
12 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 704,000 31,790,408,558 Rls. 455,562 $
13 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 261,250 29,666,768,176 Rls. 332,572 $
14 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 300,000 22,250,000,000 Rls. 526,378 $
15 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 418,000 20,684,454,000 Rls. 492,487 $
16 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 242,000 19,633,857,936 Rls. 225,248 $
17 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 297,000 18,760,896,000 Rls. 446,688 $
18 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 200,000 18,340,080,000 Rls. 220,000 $
19 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 18,298,182,760 Rls. 211,502 $
20 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 176,000 14,712,095,200 Rls. 167,200 $
21 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 10,341,450,900 Rls. 113,850 $
22 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 8,838,597,570 Rls. 98,230 $
23 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 68,000 7,525,567,820 Rls. 86,537 $
24 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 74,250 7,414,615,767 Rls. 84,481 $
25 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 7,153,608,000 Rls. 170,324 $
26 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 177,322 6,786,702,304 Rls. 81,568 $
27 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 132,000 6,546,660,940 Rls. 158,502 $
28 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 118,250 6,412,993,050 Rls. 151,715 $
29 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 66,000 5,818,000,000 Rls. 136,030 $
30 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 110,000 5,547,657,620 Rls. 129,310 $
31 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 61,875 5,472,510,919 Rls. 65,773 $
32 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 5,231,182,880 Rls. 62,832 $
33 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 66,000 5,108,400,000 Rls. 121,153 $
34 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 4,681,011,060 Rls. 54,356 $
35 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 46,000 4,585,353,065 Rls. 52,945 $
36 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 68,000 4,426,800,000 Rls. 105,400 $
37 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 66,000 4,242,840,000 Rls. 101,020 $
38 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 46,750 3,651,676,656 Rls. 43,804 $
39 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,419,310,488 Rls. 41,096 $
40 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 49,500 3,282,412,320 Rls. 74,448 $
41 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 82,500 3,281,119,050 Rls. 37,950 $
42 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 3,271,413,690 Rls. 77,586 $
43 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 110,000 3,227,854,080 Rls. 38,720 $
44 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 2,504,440,400 Rls. 66,220 $
45 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 2,117,849,162 Rls. 25,454 $
46 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,801,178,544 Rls. 21,648 $
47 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,513,600,000 Rls. 36,038 $
48 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,404,480,000 Rls. 33,440 $
49 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,075,930,064 Rls. 25,617 $
50 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,021,944,000 Rls. 24,332 $
مجموع کل
1,545,010,682,248 ريال
مجموع کل
32,600,762 دلار
[1]