آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,958,600 71,887,902,400 Rls. 814,945 $
2 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,440,300 68,289,598,890 Rls. 1,612,730 $
3 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,280,856 64,828,599,887 Rls. 706,806 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,970,944 60,601,590,000 Rls. 1,442,895 $
5 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,951,400 43,014,426,000 Rls. 1,024,153 $
6 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,958,600 37,313,660,020 Rls. 872,426 $
7 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,956,800 35,482,109,578 Rls. 910,354 $
8 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,481,100 22,495,557,608 Rls. 265,015 $
9 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 995,840 15,126,331,392 Rls. 166,437 $
10 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,983,800 14,430,301,680 Rls. 341,384 $
11 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 565,142 14,211,189,632 Rls. 160,964 $
12 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 6,987,410 11,151,882,000 Rls. 265,521 $
13 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,994,600 5,948,668,864 Rls. 67,378 $
14 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 11,295 449,339,420 Rls. 11,881 $
15 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 73101000 منبع، چليک، بشکه، پيت... (غير ازبراي گاز)ا زچدن، اهن ياا زفولاد، باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 5,520 345,126,960 Rls. 4,148 $
16 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سومالي 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 3,150 158,760,000 Rls. 3,780 $
مجموع کل
465,735,044,331 ريال
مجموع کل
8,670,816 دلار
[1]