آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 1,453,500,000 66,348,462,252,094 Rls. 750,984,026 $
2 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 1,101,242,000 48,466,433,840,353 Rls. 573,328,610 $
3 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 473,836,000 23,514,063,054,723 Rls. 246,882,049 $
4 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 544,169,000 11,940,000,000,000 Rls. 283,305,264 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 436,984,000 9,555,109,662,000 Rls. 227,502,611 $
6 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 357,005,000 7,030,000,000,000 Rls. 185,863,943 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 122,157,000 2,700,344,627,420 Rls. 63,597,377 $
8 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 8,050,644 327,000,000,000 Rls. 8,162,949 $
9 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,592,079 271,000,000,000 Rls. 6,155,761 $
10 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,483,702 253,531,278,000 Rls. 6,036,459 $
11 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,212,728 194,770,000,000 Rls. 4,637,371 $
12 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 3,799,634 176,000,000,000 Rls. 4,182,637 $
13 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 123,750 6,214,236,000 Rls. 147,958 $
14 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 74,250 4,626,487,800 Rls. 105,435 $
15 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 48,000 3,118,781,664 Rls. 74,257 $
16 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 49,500 2,542,617,000 Rls. 60,538 $
مجموع کل
170,793,216,837,054 ريال
مجموع کل
2,361,027,245 دلار
[1]