آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 130,536,346 1,347,104,543,895 Rls. 15,972,487 $
2 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 63,948,750 1,130,177,002,140 Rls. 13,557,135 $
3 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 65,824,197 726,544,682,500 Rls. 16,987,250 $
4 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,496,000 126,300,092,182 Rls. 1,401,674 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,420,000 120,123,528,000 Rls. 2,860,084 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,628,000 85,435,535,840 Rls. 2,029,971 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 63,516,055,680 Rls. 1,488,960 $
8 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,138,500 61,743,577,650 Rls. 1,460,695 $
9 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 572,000 46,868,639,818 Rls. 519,038 $
10 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 42,733,020,132 Rls. 485,266 $
11 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 715,000 41,564,606,720 Rls. 976,612 $
12 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 39,372,483,744 Rls. 472,296 $
13 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 36,982,077,440 Rls. 400,040 $
14 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 374,000 35,568,797,616 Rls. 421,872 $
15 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 384,000 35,002,616,832 Rls. 398,174 $
16 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 528,000 30,277,002,000 Rls. 720,881 $
17 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 418,000 26,401,870,000 Rls. 642,400 $
18 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 506,000 25,331,947,009 Rls. 600,933 $
19 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 506,000 24,754,891,718 Rls. 589,402 $
20 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 462,000 22,938,317,460 Rls. 559,049 $
21 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 21,289,687,716 Rls. 254,804 $
22 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 286,000 20,872,196,862 Rls. 327,831 $
23 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 20,822,249,184 Rls. 258,456 $
24 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 286,000 18,122,032,896 Rls. 430,144 $
25 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 168,000 18,066,641,536 Rls. 213,104 $
26 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 17,724,258,680 Rls. 241,663 $
27 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 352,000 17,334,996,000 Rls. 412,738 $
28 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 286,000 15,884,242,066 Rls. 363,654 $
29 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 176,000 13,397,405,098 Rls. 151,879 $
30 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 132,000 13,167,393,184 Rls. 149,776 $
31 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 205,850 13,152,118,740 Rls. 311,908 $
32 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 12,615,456,000 Rls. 300,368 $
33 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 306,940 11,215,952,595 Rls. 136,274 $
34 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 11,058,190,000 Rls. 257,400 $
35 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 220,000 10,950,541,800 Rls. 260,727 $
36 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 10,553,004,000 Rls. 251,262 $
37 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 10,485,612,254 Rls. 237,644 $
38 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 192,000 10,085,160,960 Rls. 234,219 $
39 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 9,827,429,304 Rls. 137,947 $
40 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 249,800 8,147,269,421 Rls. 134,551 $
41 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 346,470 7,987,007,700 Rls. 190,166 $
42 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 88,000 7,606,934,016 Rls. 83,424 $
43 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 154,000 7,584,066,000 Rls. 180,573 $
44 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 7,559,838,000 Rls. 171,600 $
45 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 6,695,830,548 Rls. 159,425 $
46 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 5,610,175,604 Rls. 68,085 $
47 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011040 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 5,442,425,472 Rls. 58,871 $
48 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 4,644,393,600 Rls. 56,364 $
49 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 209,330 4,277,486,640 Rls. 101,845 $
50 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 187,990 4,243,331,938 Rls. 100,716 $
51 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 66,000 4,065,600,000 Rls. 96,800 $
52 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 75,920 3,955,859,809 Rls. 45,633 $
53 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 72,000 3,852,575,981 Rls. 91,728 $
54 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 153,230 3,687,255,811 Rls. 86,688 $
55 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,459,315,112 Rls. 39,512 $
56 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 3,240,000,000 Rls. 76,861 $
57 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 115,780 2,834,989,080 Rls. 67,500 $
58 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 57,260 2,714,322,254 Rls. 32,581 $
59 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 24,000 2,663,524,920 Rls. 31,080 $
60 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 2,361,424,032 Rls. 54,789 $
61 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 115,250 2,071,789,309 Rls. 54,974 $
62 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 1,991,154,958 Rls. 52,834 $
63 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 24,000 1,734,721,050 Rls. 39,345 $
64 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,489,144,272 Rls. 35,456 $
65 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 24,000 1,259,102,075 Rls. 29,979 $
66 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 38,050 902,070,375 Rls. 20,737 $
مجموع کل
4,457,447,465,228 ريال
مجموع کل
69,638,134 دلار
[1]