آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 682,000 61,568,554,410 Rls. 705,125 $
2 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 20,896,527,828 Rls. 257,730 $
3 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 199,980 11,155,487,200 Rls. 259,974 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 198,000 9,985,626,000 Rls. 237,753 $
5 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 7,365,935,544 Rls. 84,166 $
6 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 6,592,725,675 Rls. 74,925 $
7 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 6,419,580,750 Rls. 74,250 $
8 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 200,162 5,216,568,000 Rls. 124,204 $
9 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,491,542,460 Rls. 40,130 $
10 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,479,635,412 Rls. 43,384 $
11 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,391,318,656 Rls. 38,412 $
12 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ترکمنستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 100,237 2,614,374,000 Rls. 62,247 $
مجموع کل
142,177,875,935 ريال
مجموع کل
2,002,300 دلار
[1]