آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 41,800,000 844,000,000,000 Rls. 20,105,800 $
2 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,409,927 768,000,000,000 Rls. 18,214,378 $
3 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 30,621,494 601,424,169,920 Rls. 14,131,207 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 22,166,838 523,421,556,000 Rls. 12,462,418 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 22,150,498 505,061,928,000 Rls. 12,025,284 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,472,724 262,000,000,000 Rls. 6,228,427 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,518,224 227,783,588,480 Rls. 5,352,058 $
8 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,004,750 163,714,425,314 Rls. 1,854,493 $
9 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,178,000 109,950,678,780 Rls. 2,553,834 $
10 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,633,500 79,881,478,515 Rls. 1,901,940 $
11 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 767,250 68,523,377,135 Rls. 731,189 $
12 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 891,000 68,336,962,848 Rls. 848,232 $
13 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,435,500 63,935,312,328 Rls. 730,084 $
14 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,188,000 58,506,000,000 Rls. 1,393,000 $
15 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 990,000 49,928,340,000 Rls. 1,188,770 $
16 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 965,250 48,397,914,590 Rls. 1,134,708 $
17 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 891,000 42,677,142,345 Rls. 1,069,893 $
18 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 519,750 42,043,563,095 Rls. 518,414 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 841,500 42,040,984,739 Rls. 995,475 $
20 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 445,500 37,598,656,590 Rls. 412,541 $
21 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 470,250 31,015,649,971 Rls. 419,967 $
22 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 371,250 19,324,890,090 Rls. 458,890 $
23 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 346,500 17,472,367,500 Rls. 416,009 $
24 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 247,500 14,069,484,000 Rls. 321,750 $
25 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 247,500 13,364,128,800 Rls. 311,058 $
26 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 247,500 12,652,794,000 Rls. 301,257 $
27 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 99,000 9,268,507,215 Rls. 98,901 $
28 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 148,500 7,147,602,000 Rls. 170,181 $
مجموع کل
4,731,541,502,255 ريال
مجموع کل
106,350,158 دلار
[1]