آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 46,479,279 1,100,000,000,000 Rls. 26,131,115 $
2 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,191,932 791,000,000,000 Rls. 18,832,280 $
3 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,231,112 697,000,000,000 Rls. 18,486,154 $
4 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,358,613 670,829,648,300 Rls. 15,564,493 $
5 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 22,729,044 485,000,000,000 Rls. 11,046,315 $
6 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 21,674,282 457,000,000,000 Rls. 10,425,330 $
7 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,429,380 435,169,602,000 Rls. 10,361,181 $
8 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,567,059 301,000,000,000 Rls. 7,171,540 $
9 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,860,112 247,625,532,000 Rls. 5,895,846 $
10 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,514,008 241,179,324,800 Rls. 5,595,808 $
11 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,699,858 241,000,000,000 Rls. 6,406,725 $
12 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 730,490 17,886,778,140 Rls. 425,875 $
13 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 280,940 15,242,253,611 Rls. 167,159 $
14 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 541,870 12,545,276,940 Rls. 298,697 $
15 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 328,790 7,070,300,160 Rls. 168,340 $
16 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 374,380 6,894,411,682 Rls. 180,056 $
17 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 117,100 6,529,545,768 Rls. 69,675 $
18 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 258,800 6,248,997,163 Rls. 146,989 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس تايلند 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 280,570 6,169,372,916 Rls. 146,491 $
مجموع کل
5,745,391,043,480 ريال
مجموع کل
137,520,069 دلار
[1]