آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 29051100 متانول 25,862,438 435,195,000,000 Rls. 10,361,786 $
2 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 29051100 متانول 26,380,036 391,000,000,000 Rls. 9,312,153 $
3 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 29051100 متانول 17,905,624 309,194,572,800 Rls. 7,173,888 $
4 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 29051100 متانول 18,173,314 307,000,000,000 Rls. 7,281,138 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 29051100 متانول 16,677,985 280,645,470,000 Rls. 6,682,035 $
6 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,227,500 98,928,144,880 Rls. 2,624,460 $
7 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,039,500 87,276,665,470 Rls. 998,959 $
8 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 86,598,410,580 Rls. 953,370 $
9 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 54,767,275,200 Rls. 1,298,880 $
10 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 48,989,934,000 Rls. 1,166,427 $
11 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 28,775,496,960 Rls. 676,116 $
12 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 24,964,212,000 Rls. 594,386 $
13 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 24,596,997,540 Rls. 581,902 $
14 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 346,500 23,211,973,125 Rls. 533,609 $
15 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 22,405,380,270 Rls. 594,386 $
16 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 148,500 12,245,369,024 Rls. 133,499 $
17 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 3,924,022,608 Rls. 44,484 $
18 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 2,151,640,788 Rls. 51,230 $
19 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,493,175,200 Rls. 39,613 $
مجموع کل
2,243,363,740,445 ريال
مجموع کل
51,102,322 دلار
[1]