آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 70,749,953 1,633,000,000,000 Rls. 40,310,729 $
2 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 70,195,142 1,556,000,000,000 Rls. 38,350,612 $
3 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 46,147,514 1,052,227,008,000 Rls. 25,053,024 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 44,464,113 1,049,923,098,000 Rls. 24,998,169 $
5 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,903,474 566,000,000,000 Rls. 13,438,772 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 22,695,472 519,000,000,000 Rls. 12,321,145 $
مجموع کل
6,376,150,106,000 ريال
مجموع کل
154,472,451 دلار
[1]