آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 567,218,000 12,402,811,243,200 Rls. 295,305,030 $
2 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 476,978,000 10,660,000,000,000 Rls. 248,324,287 $
3 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 447,001,000 9,040,000,000,000 Rls. 232,717,660 $
4 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 365,328,000 7,988,270,000,000 Rls. 190,197,063 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 359,730,000 7,977,587,375,040 Rls. 187,282,632 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 350,726,000 7,690,000,000,000 Rls. 182,594,970 $
7 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 334,376,000 7,310,000,000,000 Rls. 174,082,833 $
8 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 115,549,934 4,709,553,627,309 Rls. 57,775,115 $
9 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 82,520,627 3,892,657,028,949 Rls. 42,519,746 $
10 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 145,214,783 3,843,346,398,750 Rls. 89,358,561 $
11 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 136,824,903 3,624,230,000,000 Rls. 86,291,154 $
12 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 80,755,922 3,606,564,229,151 Rls. 38,085,534 $
13 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 133,249,545 3,555,000,000,000 Rls. 84,299,150 $
14 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 127,938,922 3,305,188,278,000 Rls. 78,694,959 $
15 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 108,618,931 2,924,000,000,000 Rls. 69,430,740 $
16 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 104,089,793 2,820,000,000,000 Rls. 67,107,735 $
17 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 111,298,000 2,433,650,000,000 Rls. 57,944,048 $
18 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 54,091,583 2,316,895,000,000 Rls. 31,865,301 $
19 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 77,000,000 2,024,688,000,000 Rls. 48,206,840 $
20 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,413,928 1,880,861,000,000 Rls. 21,365,516 $
21 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,426,548 1,832,000,000,000 Rls. 42,627,047 $
22 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 36,947,253 1,766,820,000,000 Rls. 20,616,577 $
23 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 34,854,468 1,575,645,138,244 Rls. 18,041,012 $
24 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 63,708,261 1,549,000,000,000 Rls. 37,771,647 $
25 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 60,112,402 1,415,797,574,660 Rls. 33,066,929 $
26 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 62,016,655 1,400,000,000,000 Rls. 33,400,310 $
27 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 31,504,299 1,297,531,000,000 Rls. 14,928,832 $
28 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 60,378,437 1,270,000,000,000 Rls. 33,700,225 $
29 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 32,937,721 1,258,547,766,696 Rls. 15,621,714 $
30 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,346,690 1,214,000,000,000 Rls. 27,575,877 $
31 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 29,986,353 1,205,554,381,186 Rls. 13,943,654 $
32 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,678,162 1,203,856,206,000 Rls. 28,663,243 $
33 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 44,000,000 1,203,050,000,000 Rls. 28,644,048 $
34 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 26,293,806 1,041,920,708,848 Rls. 10,942,222 $
35 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 35,544,158 926,349,989,840 Rls. 21,817,004 $
36 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 33,000,000 902,000,000,000 Rls. 21,483,000 $
37 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 29,490,192 732,000,000,000 Rls. 17,433,986 $
38 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,102,996 529,000,000,000 Rls. 12,542,385 $
39 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 11,282,823 527,953,058,048 Rls. 5,710,935 $
40 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,463,198 491,474,213,400 Rls. 11,403,114 $
41 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,713,934 444,000,000,000 Rls. 10,521,161 $
42 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 21,105,122 437,532,408,400 Rls. 10,151,564 $
43 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,658,731 380,862,000,000 Rls. 9,068,143 $
44 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 14,434,598 377,000,000,000 Rls. 8,595,514 $
45 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 13,448,685 357,000,000,000 Rls. 8,497,820 $
46 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 17,340,518 350,313,000,000 Rls. 8,340,789 $
47 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,926,981 338,301,684,000 Rls. 8,054,802 $
48 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,462,227 317,396,469,390 Rls. 7,421,007 $
49 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 89,700,979 114,659,500,729 Rls. 1,324,880 $
50 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,200,298 68,079,558,835 Rls. 743,684 $
51 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,500,350 55,125,336,000 Rls. 1,312,508 $
52 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,220,000 53,781,000,000 Rls. 1,280,500 $
53 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,020,350 53,571,336,000 Rls. 1,275,508 $
54 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 404,800 22,119,081,600 Rls. 526,645 $
55 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,484,668 20,632,864,035 Rls. 258,405 $
56 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,479,300 18,320,946,000 Rls. 436,213 $
57 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,464,728 18,297,678,000 Rls. 435,659 $
58 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,475,248 16,901,585,140 Rls. 398,059 $
59 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 259,000 16,680,464,205 Rls. 397,154 $
60 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 220,000 12,021,240,000 Rls. 286,220 $
61 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,982,630 8,831,808,078 Rls. 209,339 $
62 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,001,246 7,765,037,724 Rls. 88,027 $
63 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,994,600 4,950,039,000 Rls. 113,794 $
64 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 123,200 4,271,595,328 Rls. 113,344 $
مجموع کل
130,846,216,849,785 ريال
مجموع کل
2,813,233,372 دلار
[1]