آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 21,251,640 971,715,777,620 Rls. 10,493,533 $
2 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,672,920 421,504,471,152 Rls. 4,764,753 $
3 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,086,660 410,008,707,091 Rls. 4,942,703 $
4 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 9,208,170 343,558,267,648 Rls. 3,888,789 $
5 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 644,650 71,566,737,937 Rls. 820,991 $
6 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,160,320 41,028,227,423 Rls. 478,748 $
7 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 330,000 34,658,923,200 Rls. 420,618 $
8 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 264,000 23,016,413,596 Rls. 262,548 $
9 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 18,390,119,000 Rls. 209,000 $
10 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 418,000 18,380,531,933 Rls. 333,802 $
11 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 17,367,090,444 Rls. 200,194 $
12 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 16,696,867,176 Rls. 191,092 $
13 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 176,000 14,513,134,592 Rls. 164,384 $
14 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 13,048,613,248 Rls. 147,796 $
15 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 12,409,741,080 Rls. 136,620 $
16 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 240,000 11,562,669,642 Rls. 275,302 $
17 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 120,000 11,472,933,984 Rls. 139,235 $
18 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 189,750 10,999,758,000 Rls. 261,899 $
19 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 110,000 10,301,578,760 Rls. 105,160 $
20 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 10,291,412,648 Rls. 123,178 $
21 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 10,214,796,416 Rls. 112,395 $
22 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 8,273,160,720 Rls. 91,080 $
23 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 6,708,803,508 Rls. 90,691 $
24 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 36,000 3,968,377,894 Rls. 46,306 $
25 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 2,523,108,000 Rls. 60,074 $
26 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 2,177,280,000 Rls. 51,840 $
27 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 2,043,888,000 Rls. 48,664 $
28 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 2,032,425,538 Rls. 25,454 $
29 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 25,000 1,363,782,000 Rls. 32,471 $
30 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 22,000 203,280,000 Rls. 4,840 $
مجموع کل
2,522,000,878,250 ريال
مجموع کل
28,924,158 دلار
[1]