آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,960,000 311,695,670,880 Rls. 3,868,920 $
2 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,980,000 109,317,780,000 Rls. 2,574,000 $
3 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,237,500 107,963,864,353 Rls. 1,189,732 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,980,000 106,694,280,000 Rls. 2,540,340 $
5 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,178,000 96,728,118,854 Rls. 2,566,141 $
6 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,485,000 88,233,094,500 Rls. 2,028,347 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,485,000 86,326,448,320 Rls. 2,028,347 $
8 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 81,053,034,480 Rls. 974,160 $
9 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 198,000 8,962,137,030 Rls. 237,754 $
10 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 99,000 4,933,796,670 Rls. 116,721 $
11 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اسپانيا 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 99,000 4,902,282,000 Rls. 116,721 $
مجموع کل
1,006,810,507,087 ريال
مجموع کل
18,241,183 دلار
[1]