آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 485,375 41,245,995,952 Rls. 455,897 $
2 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 39,473,047,350 Rls. 454,729 $
3 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 182,840 23,192,325,399 Rls. 263,166 $
4 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 264,000 23,031,729,270 Rls. 279,774 $
5 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 168,220 21,429,070,311 Rls. 244,761 $
6 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 168,250 19,540,155,307 Rls. 241,021 $
7 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 195,000 18,605,772,240 Rls. 218,910 $
8 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,500 15,633,869,760 Rls. 175,815 $
9 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 240,000 13,845,109,406 Rls. 188,978 $
10 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 223,752 13,673,352,000 Rls. 325,556 $
11 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 92,770 12,874,684,757 Rls. 134,981 $
12 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 132,000 10,455,621,792 Rls. 125,664 $
13 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 142,134 9,107,765,360 Rls. 206,803 $
14 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 132,018 8,067,612,000 Rls. 192,086 $
15 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 112,948 6,929,246,419 Rls. 164,340 $
16 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 60,000 6,466,335,000 Rls. 69,000 $
17 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 98,160 6,131,874,600 Rls. 142,821 $
18 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 5,577,710,336 Rls. 132,352 $
19 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 67,375 5,335,482,270 Rls. 66,432 $
20 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 48,000 4,838,017,896 Rls. 54,648 $
21 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 74,720 4,566,114,000 Rls. 108,717 $
22 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 4,089,676,800 Rls. 49,632 $
23 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 65,920 3,830,076,060 Rls. 95,913 $
24 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,454,826,920 Rls. 58,448 $
25 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 2,139,860,250 Rls. 24,750 $
26 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 2,117,849,162 Rls. 25,454 $
27 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 2,019,368,054 Rls. 20,614 $
28 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 23,750 1,780,490,000 Rls. 42,393 $
29 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 24,000 1,564,920,000 Rls. 37,260 $
30 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,375 1,246,812,000 Rls. 14,478 $
31 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,375 1,245,846,000 Rls. 14,467 $
32 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,240,915,950 Rls. 29,430 $
مجموع کل
333,751,532,621 ريال
مجموع کل
4,659,290 دلار
[1]