آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 264,000 22,406,640,960 Rls. 253,547 $
2 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 21,905,263,710 Rls. 250,172 $
3 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 19,499,557,440 Rls. 219,648 $
4 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 18,775,099,112 Rls. 209,858 $
5 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 8,209,111,812 Rls. 195,456 $
6 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 7,681,649,712 Rls. 84,568 $
7 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 88,000 7,029,326,304 Rls. 82,368 $
8 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 6,600,156,102 Rls. 157,147 $
9 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 6,054,252,864 Rls. 66,616 $
10 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 5,926,787,856 Rls. 67,188 $
11 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 88,000 4,304,109,930 Rls. 102,479 $
12 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 3,603,600,000 Rls. 85,800 $
13 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,589,033,008 Rls. 39,512 $
14 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 3,265,962,000 Rls. 77,761 $
15 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 3,250,296,000 Rls. 77,388 $
16 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 2,219,028,000 Rls. 52,834 $
17 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 2,166,864,000 Rls. 51,592 $
18 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,849,103,872 Rls. 20,002 $
19 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,227,413,460 Rls. 29,224 $
20 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,147,942,400 Rls. 27,280 $
21 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,089,396,000 Rls. 25,938 $
مجموع کل
151,800,594,542 ريال
مجموع کل
2,176,377 دلار
[1]