آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 33,428,014 357,489,521,490 Rls. 8,457,287 $
2 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 3,453,750 324,989,287,493 Rls. 3,702,906 $
3 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 27,498,889 261,000,000,000 Rls. 6,214,749 $
4 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,892,250 119,197,951,178 Rls. 2,838,046 $
5 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,136,000 98,583,565,872 Rls. 1,153,208 $
6 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,262,250 88,445,124,652 Rls. 2,014,526 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,163,550 76,202,986,442 Rls. 1,804,773 $
8 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 72,000 4,336,470,000 Rls. 103,249 $
9 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 2,984,140,720 Rls. 78,904 $
مجموع کل
1,333,229,047,847 ريال
مجموع کل
26,367,648 دلار
[1]