آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 13,637,708 362,000,000,000 Rls. 8,617,258 $
2 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,188,000 99,356,427,984 Rls. 1,138,163 $
3 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 748,000 67,392,938,250 Rls. 773,285 $
4 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 616,000 50,796,781,794 Rls. 599,786 $
5 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 396,000 42,064,355,244 Rls. 484,728 $
6 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 352,000 34,447,789,728 Rls. 351,648 $
7 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 504,000 26,042,438,736 Rls. 620,057 $
8 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 23,457,543,120 Rls. 558,514 $
9 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 18,028,501,920 Rls. 205,920 $
10 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 308,000 15,216,207,549 Rls. 230,397 $
11 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 12,608,249,808 Rls. 151,536 $
12 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 12,012,000,000 Rls. 286,000 $
13 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 120,000 11,685,569,640 Rls. 134,573 $
14 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 10,430,334,750 Rls. 118,969 $
15 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 10,178,872,000 Rls. 123,530 $
16 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 9,447,812,088 Rls. 117,480 $
17 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 88,000 9,259,782,400 Rls. 112,376 $
18 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 72,000 6,949,904,400 Rls. 74,160 $
19 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 66,000 4,560,874,835 Rls. 108,592 $
20 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 4,345,331,232 Rls. 49,632 $
21 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 3,021,389,271 Rls. 71,582 $
22 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 2,470,465,272 Rls. 28,006 $
23 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 2,042,156,864 Rls. 22,396 $
24 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 19,250 1,576,031,226 Rls. 18,942 $
25 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,538,145,340 Rls. 36,623 $
26 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,507,936,068 Rls. 35,903 $
27 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,201,200,000 Rls. 28,600 $
28 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,021,944,000 Rls. 24,332 $
مجموع کل
844,660,983,519 ريال
مجموع کل
15,122,988 دلار
[1]