آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 327,534 35,780,598,000 Rls. 851,919 $
2 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 227,208 30,210,553,840 Rls. 708,538 $
3 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,509,470 27,775,702,080 Rls. 661,327 $
4 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 252,772 27,497,129,750 Rls. 633,526 $
5 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 100,821 24,980,029,410 Rls. 593,344 $
6 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 177,408 23,324,415,666 Rls. 605,200 $
7 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 186,060 21,051,745,744 Rls. 499,562 $
8 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 49,051 13,607,680,620 Rls. 318,831 $
9 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 576,020 12,580,218,000 Rls. 299,529 $
10 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 615,254 12,350,462,451 Rls. 303,615 $
11 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 69,762 7,940,568,960 Rls. 181,377 $
12 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 557,300 6,349,702,117 Rls. 150,472 $
13 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 48,956 5,538,666,000 Rls. 131,873 $
14 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 47,604 5,276,776,530 Rls. 123,767 $
15 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 18,151 5,090,200,800 Rls. 116,301 $
16 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 46,294 5,076,034,494 Rls. 120,361 $
17 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 126,540 4,000,069,859 Rls. 93,038 $
18 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 206,150 3,030,384,000 Rls. 72,152 $
19 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 10,140 2,859,948,000 Rls. 68,094 $
20 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 11,970 1,566,180,000 Rls. 37,290 $
21 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 43,200 1,447,200,000 Rls. 32,824 $
22 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 9,180 848,232,000 Rls. 20,196 $
23 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 24,280 611,856,000 Rls. 14,568 $
24 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 50,690 603,415,740 Rls. 13,686 $
مجموع کل
279,397,770,061 ريال
مجموع کل
6,651,390 دلار
[1]