آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,412,122 165,645,312,900 Rls. 3,854,296 $
2 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,431,030 100,287,679,980 Rls. 2,304,124 $
3 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 783,276 85,459,164,000 Rls. 2,034,742 $
4 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 784,266 85,205,422,650 Rls. 1,976,621 $
5 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 801,604 83,912,382,794 Rls. 1,991,426 $
6 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 645,232 68,604,484,480 Rls. 1,608,180 $
7 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 353,410 61,197,233,026 Rls. 1,480,440 $
8 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,754,590 54,400,353,000 Rls. 1,295,246 $
9 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,934,950 42,076,172,948 Rls. 1,027,230 $
10 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 983,800 21,577,642,222 Rls. 511,577 $
11 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 93,288 19,362,944,640 Rls. 460,668 $
12 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 56,900 19,023,460,000 Rls. 503,000 $
13 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 45,884 13,126,936,160 Rls. 298,246 $
14 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,017,280 11,794,546,380 Rls. 274,662 $
15 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 14,980 10,339,010,000 Rls. 243,500 $
16 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 6,120 8,344,314,000 Rls. 198,000 $
17 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 79,330 7,850,536,000 Rls. 186,400 $
18 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 219,836 5,294,724,461 Rls. 123,222 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 333,550 4,581,663,536 Rls. 108,922 $
20 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 42,280 4,011,214,022 Rls. 97,967 $
21 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 39,592 3,933,636,000 Rls. 93,658 $
22 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 26,060 3,771,190,000 Rls. 88,100 $
23 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 23,121 3,554,504,180 Rls. 83,235 $
24 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 20,802 3,392,214,000 Rls. 80,767 $
25 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 19,040 3,365,644,800 Rls. 80,134 $
26 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 131,876 2,834,232,893 Rls. 66,385 $
27 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 18,207 2,757,907,340 Rls. 65,544 $
28 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 242,470 2,749,609,800 Rls. 65,467 $
29 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 27,932 2,571,331,110 Rls. 59,427 $
30 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 21,744 2,157,208,890 Rls. 51,211 $
31 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 21,760 2,080,673,480 Rls. 48,862 $
32 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 15,320 2,074,289,200 Rls. 49,200 $
33 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 12,915 2,032,400,160 Rls. 46,494 $
34 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 11,566 1,748,880,000 Rls. 41,640 $
35 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 66,924 1,630,268,640 Rls. 38,816 $
36 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 8,464 1,393,367,360 Rls. 32,816 $
37 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 12,657 1,225,530,820 Rls. 27,845 $
38 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 95,930 1,116,333,100 Rls. 25,901 $
39 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 24,000 930,960,000 Rls. 21,600 $
40 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 43,361 846,182,096 Rls. 20,103 $
41 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 11,201 802,203,708 Rls. 21,282 $
42 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 48,000 556,240,680 Rls. 13,192 $
43 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 48,750 554,064,000 Rls. 13,192 $
44 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 6,134 487,594,510 Rls. 11,570 $
45 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 27101920 گريس 20,850 333,399,840 Rls. 7,923 $
46 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 840 275,142,000 Rls. 6,551 $
47 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 562 41,277,600 Rls. 983 $
48 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 533 33,604,200 Rls. 800 $
49 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 39 16,632,000 Rls. 396 $
50 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان افغانستان 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 13 1,058,400 Rls. 25 $
مجموع کل
921,362,778,006 ريال
مجموع کل
21,741,588 دلار
[1]