آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,771,364 258,257,538,000 Rls. 6,148,989 $
2 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,637,463 244,910,745,750 Rls. 5,723,407 $
3 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,837,646 230,492,006,157 Rls. 5,468,385 $
4 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 5,538,864 225,564,696,000 Rls. 5,370,588 $
5 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,741,641 217,328,118,000 Rls. 5,174,479 $
6 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,667,526 213,479,791,540 Rls. 4,986,599 $
7 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,742,365 203,347,973,320 Rls. 5,221,735 $
8 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 4,953,120 200,688,197,111 Rls. 4,760,654 $
9 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,292,266 190,481,758,935 Rls. 4,520,503 $
10 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 4,695,375 177,668,530,399 Rls. 4,566,825 $
11 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,262,968 172,603,601,625 Rls. 4,416,570 $
12 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 3,926,964 164,382,358,040 Rls. 3,841,522 $
13 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 930,982 154,448,886,530 Rls. 3,618,182 $
14 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 879,557 141,592,181,323 Rls. 3,360,479 $
15 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 858,997 139,137,516,000 Rls. 3,312,798 $
16 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 856,047 128,942,605,698 Rls. 3,274,326 $
17 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,711,449 90,914,155,174 Rls. 2,156,935 $
18 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 52,540 75,114,812,500 Rls. 1,756,250 $
19 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,399,721 59,047,086,000 Rls. 1,405,883 $
20 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015090 شير 463,656 58,132,368,000 Rls. 1,384,104 $
21 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 367,602 55,493,950,400 Rls. 1,470,408 $
22 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 314,017 52,754,856,000 Rls. 1,256,068 $
23 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 282,540 47,631,162,800 Rls. 1,130,160 $
24 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021030 شير خشك صنعتي 310,755 46,453,629,200 Rls. 1,093,020 $
25 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,808,652 43,646,235,808 Rls. 1,110,171 $
26 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 901,164 35,419,104,000 Rls. 843,312 $
27 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,254,805 33,908,444,120 Rls. 795,667 $
28 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 816,120 33,164,468,869 Rls. 787,115 $
29 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 707,678 29,443,296,320 Rls. 687,301 $
30 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 710,371 27,179,194,137 Rls. 690,791 $
31 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 103,436 26,026,382,880 Rls. 610,848 $
32 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 978,411 24,527,330,100 Rls. 574,810 $
33 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 100,324 22,717,383,528 Rls. 601,944 $
34 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 257,533 18,503,478,000 Rls. 440,559 $
35 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 205,357 15,023,038,010 Rls. 352,393 $
36 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 96,250 12,687,850,000 Rls. 297,500 $
37 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 168,128 11,193,277,340 Rls. 282,454 $
38 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 526,375 11,077,668,000 Rls. 263,754 $
39 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 43,138 10,870,776,000 Rls. 258,828 $
40 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 132,000 10,400,607,072 Rls. 247,213 $
41 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 144,907 8,639,560,165 Rls. 204,698 $
42 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 157,077 6,351,547,770 Rls. 165,518 $
43 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 80,218 6,205,152,775 Rls. 147,396 $
44 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 225,090 6,176,581,475 Rls. 146,948 $
45 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 193,620 5,972,140,175 Rls. 140,732 $
46 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 141,885 5,959,170,000 Rls. 141,885 $
47 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 499,000 5,733,000,000 Rls. 136,500 $
48 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 508,000 5,410,955,000 Rls. 127,000 $
49 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 20,600 5,325,972,000 Rls. 123,600 $
50 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,576 5,195,137,344 Rls. 123,456 $
51 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 69,969 5,066,361,900 Rls. 117,549 $
52 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 69,163 4,910,356,501 Rls. 123,809 $
53 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 72,242 4,774,494,300 Rls. 111,680 $
54 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 68,093 4,357,920,000 Rls. 103,760 $
55 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 101,145 4,324,169,700 Rls. 101,057 $
56 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 10,040 4,277,000,000 Rls. 100,000 $
57 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 93,838 4,105,741,080 Rls. 97,756 $
58 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 114,250 4,046,310,000 Rls. 96,000 $
59 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 38089311 علف کش ها( herbicides)، فرآورده ها? ضدرو?ش( antiprouting ) وسازگارکننده ها? رشدگ?اه( plant-growth regulators )؛ تکن?کال(ماده موثر)ش?م?ا?? LD 50حداکثر 2000دارا? تول?د داخل 25,000 3,909,975,000 Rls. 92,500 $
60 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 92,659 3,650,514,000 Rls. 86,917 $
61 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ساير 54,280 3,635,100,000 Rls. 86,550 $
62 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021030 شير خشك صنعتي 22,500 3,403,800,000 Rls. 90,000 $
63 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 46,538 3,385,390,300 Rls. 78,185 $
64 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 11,710 3,207,750,000 Rls. 75,000 $
65 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 41,481 3,173,734,160 Rls. 74,352 $
66 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 74,337 3,171,558,600 Rls. 74,262 $
67 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ساير 45,190 3,057,474,650 Rls. 72,550 $
68 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 40,657 3,026,394,000 Rls. 72,057 $
69 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 63,456 2,694,341,760 Rls. 63,456 $
70 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 201,600 2,689,155,000 Rls. 63,000 $
71 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,628,164,000 Rls. 61,600 $
72 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,730 2,611,980,000 Rls. 62,190 $
73 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 19,840 2,499,840,000 Rls. 59,520 $
74 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 94061010 گلخانه با تجه?زات کامل 33,190 2,375,100,000 Rls. 56,550 $
75 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 54,927 2,314,075,665 Rls. 54,910 $
76 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 54,491 2,294,499,997 Rls. 57,744 $
77 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 94,128 2,105,712,000 Rls. 50,136 $
78 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 198,000 2,082,532,857 Rls. 49,499 $
79 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ساير 39,540 2,004,150,000 Rls. 46,500 $
80 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029910 مكملکهاي غذايي مايع 45,165 1,896,930,000 Rls. 45,165 $
81 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 1,884,350,000 Rls. 50,000 $
82 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 42,618 1,816,031,520 Rls. 42,597 $
83 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 45,831 1,762,700,084 Rls. 41,838 $
84 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,759,926,000 Rls. 41,903 $
85 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,753,148,800 Rls. 41,600 $
86 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 55,155 1,749,006,000 Rls. 41,643 $
87 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,747,200,000 Rls. 41,600 $
88 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 24,660 1,720,710,422 Rls. 43,374 $
89 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,715,943,962 Rls. 45,523 $
90 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 38,826 1,638,804,960 Rls. 38,826 $
91 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,573,312,000 Rls. 41,600 $
92 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 ساير 117,960 1,522,080,000 Rls. 36,240 $
93 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 80,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
94 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 29,874 1,420,627,291 Rls. 33,713 $
95 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 12,554 1,372,075,966 Rls. 32,542 $
96 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 101,760 1,258,539,000 Rls. 31,800 $
97 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 32,559 1,247,161,400 Rls. 29,598 $
98 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 21,450 1,215,981,760 Rls. 28,571 $
99 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 55,689 1,190,425,000 Rls. 27,750 $
100 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 9,340 1,176,840,000 Rls. 28,020 $
مجموع کل
4,104,343,665,025 ريال
مجموع کل
98,800,254 دلار