آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,867,184 460,493,512,325 Rls. 6,176,024 $
2 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,677,325 438,578,393,376 Rls. 5,014,116 $
3 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,457,349 438,038,052,794 Rls. 5,063,479 $
4 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,863,493 385,113,113,387 Rls. 5,251,231 $
5 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 8,175,831 329,871,906,000 Rls. 7,854,093 $
6 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,023,228 297,131,772,000 Rls. 7,074,566 $
7 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,854,379 279,770,144,890 Rls. 6,478,900 $
8 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 4,038,120 269,715,672,694 Rls. 3,712,769 $
9 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,771,364 258,257,538,000 Rls. 6,148,989 $
10 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 2,976,084 254,478,974,966 Rls. 2,897,991 $
11 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,934,009 249,856,308,690 Rls. 5,794,168 $
12 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 5,938,278 248,381,414,820 Rls. 5,759,929 $
13 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,637,463 244,910,745,750 Rls. 5,723,407 $
14 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,873,252 236,031,138,000 Rls. 5,619,789 $
15 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,837,646 230,492,006,157 Rls. 5,468,385 $
16 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 5,533,364 225,792,000,000 Rls. 5,376,000 $
17 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 5,538,864 225,564,696,000 Rls. 5,370,588 $
18 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,484,892 217,989,722,300 Rls. 5,189,502 $
19 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,741,641 217,328,118,000 Rls. 5,174,479 $
20 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,667,526 213,479,791,540 Rls. 4,986,599 $
21 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,742,365 203,347,973,320 Rls. 5,221,735 $
22 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 4,953,120 200,688,197,111 Rls. 4,760,654 $
23 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,292,266 190,481,758,935 Rls. 4,520,503 $
24 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 4,695,375 177,668,530,399 Rls. 4,566,825 $
25 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,262,968 172,603,601,625 Rls. 4,416,570 $
26 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 3,926,964 164,382,358,040 Rls. 3,841,522 $
27 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 930,982 154,448,886,530 Rls. 3,618,182 $
28 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,149,070 144,712,050,000 Rls. 3,445,525 $
29 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 879,557 141,592,181,323 Rls. 3,360,479 $
30 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 858,997 139,137,516,000 Rls. 3,312,798 $
31 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 856,047 128,942,605,698 Rls. 3,274,326 $
32 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 702,310 114,823,504,470 Rls. 2,659,070 $
33 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,322,743 113,298,042,863 Rls. 1,300,411 $
34 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,592,171 108,389,561,566 Rls. 1,520,954 $
35 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,711,449 90,914,155,174 Rls. 2,156,935 $
36 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 531,023 84,781,116,000 Rls. 2,018,598 $
37 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 52,540 75,114,812,500 Rls. 1,756,250 $
38 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,667,757 71,028,930,000 Rls. 1,691,165 $
39 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,288,683 63,141,204,000 Rls. 1,503,362 $
40 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,399,721 59,047,086,000 Rls. 1,405,883 $
41 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015090 شير 463,656 58,132,368,000 Rls. 1,384,104 $
42 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 367,602 55,493,950,400 Rls. 1,470,408 $
43 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,026,873 52,960,908,000 Rls. 1,260,974 $
44 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 314,017 52,754,856,000 Rls. 1,256,068 $
45 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 282,540 47,631,162,800 Rls. 1,130,160 $
46 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021030 شير خشك صنعتي 310,755 46,453,629,200 Rls. 1,093,020 $
47 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,057,642 45,685,309,980 Rls. 1,057,026 $
48 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,808,652 43,646,235,808 Rls. 1,110,171 $
49 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,592,472 40,019,690,080 Rls. 931,028 $
50 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 158,492 39,269,858,228 Rls. 459,627 $
51 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 901,164 35,419,104,000 Rls. 843,312 $
52 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,254,805 33,908,444,120 Rls. 795,667 $
53 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 816,120 33,164,468,869 Rls. 787,115 $
54 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,094,332 29,655,696,000 Rls. 706,088 $
55 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 707,678 29,443,296,320 Rls. 687,301 $
56 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 384,249 28,246,260,590 Rls. 653,090 $
57 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 710,371 27,179,194,137 Rls. 690,791 $
58 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 382,031 26,956,314,000 Rls. 641,817 $
59 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21069010 ا ستابيلايزر 80,000 26,661,920,000 Rls. 305,908 $
60 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 103,436 26,026,382,880 Rls. 610,848 $
61 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 978,411 24,527,330,100 Rls. 574,810 $
62 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 100,324 22,717,383,528 Rls. 601,944 $
63 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 141,038 22,381,002,000 Rls. 532,881 $
64 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 82,891 21,151,854,720 Rls. 497,346 $
65 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 181,997 20,668,411,315 Rls. 236,169 $
66 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 334,622 19,831,167,382 Rls. 224,371 $
67 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 257,533 18,503,478,000 Rls. 440,559 $
68 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 172,146 15,274,400,209 Rls. 198,844 $
69 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 205,357 15,023,038,010 Rls. 352,393 $
70 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 170,505 14,618,970,000 Rls. 341,010 $
71 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 294,996 14,344,115,167 Rls. 165,813 $
72 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21069010 ا ستابيلايزر 40,080 13,659,437,120 Rls. 160,320 $
73 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 129,799 13,209,237,911 Rls. 152,235 $
74 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 99,103 12,891,097,322 Rls. 149,350 $
75 4 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 96,250 12,687,850,000 Rls. 297,500 $
76 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 148,128 12,358,637,664 Rls. 141,916 $
77 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 47,717 11,764,858,892 Rls. 137,274 $
78 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 168,128 11,193,277,340 Rls. 282,454 $
79 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 526,375 11,077,668,000 Rls. 263,754 $
80 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 64,260 11,004,565,744 Rls. 128,520 $
81 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 43,138 10,870,776,000 Rls. 258,828 $
82 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 272,098 10,837,704,331 Rls. 160,888 $
83 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 132,000 10,400,607,072 Rls. 247,213 $
84 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21069010 ا ستابيلايزر 66,250 10,156,146,000 Rls. 241,813 $
85 7 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 152,215 8,714,412,000 Rls. 207,486 $
86 5 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 136,886 8,661,948,945 Rls. 199,908 $
87 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 144,907 8,639,560,165 Rls. 204,698 $
88 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 147,443 8,359,974,000 Rls. 199,047 $
89 8 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 32,250 8,029,095,750 Rls. 92,171 $
90 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 128,331 7,431,312,000 Rls. 176,936 $
91 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 54,914 6,945,710,995 Rls. 81,844 $
92 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 11,956 6,883,939,595 Rls. 78,461 $
93 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 22,500 6,700,008,000 Rls. 159,524 $
94 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 158,208 6,644,736,000 Rls. 158,208 $
95 6 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 110,000 6,468,000,000 Rls. 154,000 $
96 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 157,077 6,351,547,770 Rls. 165,518 $
97 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,484 6,273,261,152 Rls. 69,802 $
98 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 80,218 6,205,152,775 Rls. 147,396 $
99 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 225,090 6,176,581,475 Rls. 146,948 $
100 9 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 71,588 6,170,020,613 Rls. 71,588 $
مجموع کل
9,574,336,417,717 ريال
مجموع کل
197,463,015 دلار