آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,771,364 258,257,538,000 Rls. 6,148,989 $
2 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,837,646 230,492,006,157 Rls. 5,468,385 $
3 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 5,538,864 225,564,696,000 Rls. 5,370,588 $
4 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,741,641 217,328,118,000 Rls. 5,174,479 $
5 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015010 خامه شير 1,742,365 203,347,973,320 Rls. 5,221,735 $
6 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 4,953,120 200,688,197,111 Rls. 4,760,654 $
7 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,292,266 190,481,758,935 Rls. 4,520,503 $
8 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ماست 4,695,375 177,668,530,399 Rls. 4,566,825 $
9 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,262,968 172,603,601,625 Rls. 4,416,570 $
10 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 879,557 141,592,181,323 Rls. 3,360,479 $
11 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 858,997 139,137,516,000 Rls. 3,312,798 $
12 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 856,047 128,942,605,698 Rls. 3,274,326 $
13 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,711,449 90,914,155,174 Rls. 2,156,935 $
14 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,399,721 59,047,086,000 Rls. 1,405,883 $
15 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015090 شير 463,656 58,132,368,000 Rls. 1,384,104 $
16 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 367,602 55,493,950,400 Rls. 1,470,408 $
17 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 314,017 52,754,856,000 Rls. 1,256,068 $
18 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 282,540 47,631,162,800 Rls. 1,130,160 $
19 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,808,652 43,646,235,808 Rls. 1,110,171 $
20 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 901,164 35,419,104,000 Rls. 843,312 $
21 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 816,120 33,164,468,869 Rls. 787,115 $
22 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 710,371 27,179,194,137 Rls. 690,791 $
23 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 100,324 22,717,383,528 Rls. 601,944 $
24 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 257,533 18,503,478,000 Rls. 440,559 $
25 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 168,128 11,193,277,340 Rls. 282,454 $
26 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 526,375 11,077,668,000 Rls. 263,754 $
27 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 43,138 10,870,776,000 Rls. 258,828 $
28 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 132,000 10,400,607,072 Rls. 247,213 $
29 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 144,907 8,639,560,165 Rls. 204,698 $
30 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 157,077 6,351,547,770 Rls. 165,518 $
31 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 80,218 6,205,152,775 Rls. 147,396 $
32 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 225,090 6,176,581,475 Rls. 146,948 $
33 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 141,885 5,959,170,000 Rls. 141,885 $
34 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 499,000 5,733,000,000 Rls. 136,500 $
35 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,576 5,195,137,344 Rls. 123,456 $
36 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 69,163 4,910,356,501 Rls. 123,809 $
37 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 68,093 4,357,920,000 Rls. 103,760 $
38 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 93,838 4,105,741,080 Rls. 97,756 $
39 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 114,250 4,046,310,000 Rls. 96,000 $
40 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 38089311 علف کش ها( herbicides)، فرآورده ها? ضدرو?ش( antiprouting ) وسازگارکننده ها? رشدگ?اه( plant-growth regulators )؛ تکن?کال(ماده موثر)ش?م?ا?? LD 50حداکثر 2000دارا? تول?د داخل 25,000 3,909,975,000 Rls. 92,500 $
41 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 92,659 3,650,514,000 Rls. 86,917 $
42 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ساير 54,280 3,635,100,000 Rls. 86,550 $
43 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021030 شير خشك صنعتي 22,500 3,403,800,000 Rls. 90,000 $
44 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ساير 45,190 3,057,474,650 Rls. 72,550 $
45 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 40,657 3,026,394,000 Rls. 72,057 $
46 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,730 2,611,980,000 Rls. 62,190 $
47 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 19,840 2,499,840,000 Rls. 59,520 $
48 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 94061010 گلخانه با تجه?زات کامل 33,190 2,375,100,000 Rls. 56,550 $
49 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 54,927 2,314,075,665 Rls. 54,910 $
50 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 54,491 2,294,499,997 Rls. 57,744 $
51 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 94,128 2,105,712,000 Rls. 50,136 $
52 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 198,000 2,082,532,857 Rls. 49,499 $
53 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029910 مكملکهاي غذايي مايع 45,165 1,896,930,000 Rls. 45,165 $
54 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 1,884,350,000 Rls. 50,000 $
55 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 45,831 1,762,700,084 Rls. 41,838 $
56 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,759,926,000 Rls. 41,903 $
57 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,753,148,800 Rls. 41,600 $
58 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 55,155 1,749,006,000 Rls. 41,643 $
59 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,747,200,000 Rls. 41,600 $
60 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 24,660 1,720,710,422 Rls. 43,374 $
61 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,715,943,962 Rls. 45,523 $
62 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 38,826 1,638,804,960 Rls. 38,826 $
63 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,800 1,573,312,000 Rls. 41,600 $
64 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 ساير 117,960 1,522,080,000 Rls. 36,240 $
65 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 80,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
66 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 29,874 1,420,627,291 Rls. 33,713 $
67 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 12,554 1,372,075,966 Rls. 32,542 $
68 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 101,760 1,258,539,000 Rls. 31,800 $
69 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 32,559 1,247,161,400 Rls. 29,598 $
70 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 9,340 1,176,840,000 Rls. 28,020 $
71 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 22,275 1,029,126,000 Rls. 24,503 $
72 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 22,497 1,024,019,190 Rls. 24,286 $
73 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 51,075 963,610,316 Rls. 25,539 $
74 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 12,660 956,018,891 Rls. 22,686 $
75 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 50,192 947,613,741 Rls. 25,098 $
76 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029100 آبجو? غ?رالکل? 20,160 846,720,000 Rls. 20,160 $
77 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,811 841,428,000 Rls. 20,034 $
78 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 6,183 832,350,223 Rls. 20,896 $
79 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39011061 به صورت پودر 41,338 822,105,660 Rls. 20,670 $
80 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 ساير 57,600 758,227,500 Rls. 18,000 $
81 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,340 730,298,400 Rls. 17,355 $
82 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 3,152 596,043,200 Rls. 15,760 $
83 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 9,895 585,292,365 Rls. 13,881 $
84 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 12,800 537,572,000 Rls. 12,775 $
85 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,686 516,978,000 Rls. 12,309 $
86 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 2,151 442,554,000 Rls. 10,537 $
87 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 18,000 378,720,000 Rls. 9,000 $
88 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 20,088 378,565,915 Rls. 10,045 $
89 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 14,375 369,516,000 Rls. 8,798 $
90 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 2,975 350,658,000 Rls. 8,349 $
91 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 1,631 320,641,550 Rls. 7,616 $
92 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 2,560 289,489,920 Rls. 7,680 $
93 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 800 240,215,100 Rls. 5,700 $
94 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 1,003 209,050,506 Rls. 5,427 $
95 2 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 14,400 189,000,000 Rls. 4,500 $
96 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 2,352 169,472,224 Rls. 4,496 $
97 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 750 168,660,000 Rls. 4,000 $
98 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,000 168,572,000 Rls. 4,000 $
99 3 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,190 153,691,240 Rls. 3,657 $
100 1 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 7,076 133,809,070 Rls. 3,539 $
مجموع کل
3,017,559,343,871 ريال
مجموع کل
73,397,160 دلار