آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 370,980,299 1,942,517,340,305 Rls. 23,422,371 $
2 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 300,839,167 1,918,310,768,121 Rls. 21,868,791 $
3 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 236,956,771 1,368,431,000,000 Rls. 15,711,603 $
4 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 216,126,477 1,190,121,727,582 Rls. 12,630,632 $
5 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 3,000,000 746,039,220,000 Rls. 8,070,000 $
6 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 158,380,036 546,925,000,000 Rls. 9,374,612 $
7 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 157,757,165 546,000,000,000 Rls. 13,015,074 $
8 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 132,930,703 486,744,000,000 Rls. 11,589,152 $
9 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 149,081,540 464,000,000,000 Rls. 11,050,578 $
10 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 73,201,102 450,935,153,600 Rls. 4,811,771 $
11 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 71,708,596 438,742,000,000 Rls. 5,004,300 $
12 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 131,800,000 425,035,243,360 Rls. 9,968,416 $
13 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 140,533,870 422,142,310,000 Rls. 11,124,303 $
14 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 129,870,415 379,584,324,000 Rls. 9,037,722 $
15 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 6,575,000 207,112,500,000 Rls. 4,931,250 $
16 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 74,749,771 202,580,887,381 Rls. 2,229,029 $
17 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 6,565,000 195,430,085,000 Rls. 4,562,550 $
18 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 55,500,000 184,000,000,000 Rls. 4,372,290 $
19 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 51,003,781 174,200,000,000 Rls. 4,147,627 $
20 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 41,949,423 161,782,557,979 Rls. 1,781,079 $
21 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 50,900,000 160,000,000,000 Rls. 3,798,158 $
22 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 2,000,000 146,609,936,000 Rls. 1,551,180 $
23 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 36,300,000 143,256,198,888 Rls. 1,721,767 $
24 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 96,824,771 118,279,098,000 Rls. 2,816,169 $
25 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,500,000 111,045,092,350 Rls. 1,241,627 $
26 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 3,500,000 110,250,000,000 Rls. 2,625,000 $
27 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 71,110,910 104,000,000,000 Rls. 2,474,659 $
28 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 72,250,253 97,589,856,000 Rls. 2,323,568 $
29 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 8,000,000 97,440,000,000 Rls. 2,320,000 $
30 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 3,093,000 89,012,308,900 Rls. 2,112,660 $
31 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 آخال مناسب براي بازيافت آهن يامنگنز 26,000,000 87,360,000,000 Rls. 2,080,000 $
32 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 54,880,115 84,822,696,000 Rls. 2,019,588 $
33 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,570,000 81,976,312,500 Rls. 1,147,778 $
34 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 55,000,000 78,793,022,000 Rls. 1,855,700 $
35 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 52,250,000 78,298,929,225 Rls. 1,856,965 $
36 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 55,303,302 77,266,405,160 Rls. 1,760,857 $
37 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 26,269,143 77,231,280,000 Rls. 1,838,840 $
38 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 55,047,442 72,180,402,000 Rls. 1,718,581 $
39 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 آخال مناسب براي بازيافت آهن يامنگنز 20,000,000 68,096,000,000 Rls. 1,600,000 $
40 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 5,000,000 67,443,880,000 Rls. 1,580,000 $
41 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 40,800,718 63,344,419,716 Rls. 719,897 $
42 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,654,000 53,758,320,000 Rls. 1,279,960 $
43 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 2,329,000 48,709,664,000 Rls. 1,214,492 $
44 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 1,500,000 46,620,000,000 Rls. 1,110,000 $
45 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,550,000 46,494,000,000 Rls. 1,107,000 $
46 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 2,000,000 46,290,750,000 Rls. 1,100,000 $
47 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 2,473,146 43,734,483,180 Rls. 1,267,713 $
48 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,050,000 33,075,000,000 Rls. 787,500 $
49 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 750,000 28,541,137,500 Rls. 562,500 $
50 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 884,000 27,544,650,000 Rls. 654,160 $
51 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 2,000,000 24,360,000,000 Rls. 580,000 $
52 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 6,000,000 14,364,000,000 Rls. 342,000 $
53 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 960,000 11,692,800,000 Rls. 135,778 $
54 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 283,000 8,914,500,000 Rls. 212,250 $
55 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26190020 آخال مناسب براي بازيافت آهن يامنگنز 2,500,000 8,433,000,000 Rls. 200,000 $
56 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 220,000 6,273,344,000 Rls. 147,400 $
مجموع کل
14,913,735,602,747 ريال
مجموع کل
240,566,899 دلار
[1]