آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 28,800,083 1,030,694,905,258 Rls. 11,807,803 $
2 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 36,083,760 623,760,274,371 Rls. 14,675,269 $
3 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 24,413,500 417,000,000,000 Rls. 9,923,047 $
4 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,002,754 235,795,072,419 Rls. 2,578,036 $
5 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 6,044,884 214,952,623,720 Rls. 2,478,040 $
6 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 5,987,533 213,408,621,406 Rls. 2,454,661 $
7 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 11,680,000 200,000,000,000 Rls. 4,751,808 $
8 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 8,960,000 154,000,000,000 Rls. 3,647,475 $
9 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 8,247,103 149,756,184,396 Rls. 3,501,431 $
10 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 27132000 قيرنفت 8,900,000 82,559,070,000 Rls. 1,958,000 $
11 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 27132000 قيرنفت 1,500,000 35,497,958,018 Rls. 410,142 $
12 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 1,587,897 28,818,123,516 Rls. 673,793 $
13 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 27132000 قيرنفت 3,190,000 28,623,210,000 Rls. 669,900 $
14 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 381,013 14,441,451,890 Rls. 156,215 $
15 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 500,000 11,698,160,000 Rls. 132,500 $
16 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 151,113 11,043,270,000 Rls. 262,935 $
17 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 102,301 7,476,168,000 Rls. 178,004 $
18 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 38011090 ک ک ک ساير 1,500,000 3,903,435,000 Rls. 45,000 $
19 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 99,487 3,770,779,894 Rls. 40,789 $
20 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 300,000 3,339,000,000 Rls. 79,500 $
21 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 38011090 ک ک ک ساير 1,160,000 1,461,600,000 Rls. 34,800 $
22 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 38011090 ک ک ک ساير 1,150,000 1,449,000,000 Rls. 34,500 $
23 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 38011090 ک ک ک ساير 500,000 641,550,000 Rls. 15,000 $
24 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 38011090 ک ک ک ساير 350,000 442,501,500 Rls. 10,500 $
مجموع کل
3,474,532,959,388 ريال
مجموع کل
60,519,148 دلار
[1]