آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 25,081,740 857,921,344,378 Rls. 9,280,243 $
2 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,994,630 343,000,000,000 Rls. 8,138,325 $
3 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 9,415,000 160,980,635,725 Rls. 3,832,872 $
4 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,000,000 73,481,025,600 Rls. 794,853 $
5 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 500,000 33,053,826,000 Rls. 397,267 $
6 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 38011090 ک ک ک ساير 500,000 641,550,000 Rls. 15,000 $
7 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 38011090 ک ک ک ساير 250,000 618,000,000 Rls. 7,500 $
8 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 38011090 ک ک ک ساير 200,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
1,469,948,381,703 ريال
مجموع کل
22,472,061 دلار
[1]