آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,000,000 224,000,000,000 Rls. 5,600,000 $
2 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 11,257,785 204,890,878,248 Rls. 4,784,474 $
3 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 10,668,260 194,332,689,474 Rls. 4,534,107 $
4 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 5,000,000 170,566,150,000 Rls. 2,050,000 $
5 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 9,061,995 164,902,937,934 Rls. 3,851,043 $
6 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 5,000,000 160,474,550,000 Rls. 1,850,000 $
7 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 8,831,304 142,000,000,000 Rls. 3,753,931 $
8 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 20,000,000 126,000,000,000 Rls. 3,000,000 $
9 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 6,903,449 123,000,000,000 Rls. 2,934,294 $
10 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 6,153,157 109,850,681,315 Rls. 2,615,492 $
11 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 6,578,527 106,000,000,000 Rls. 2,796,213 $
12 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 498,670 102,181,309,773 Rls. 1,177,978 $
13 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 7,500,000 88,200,000,000 Rls. 2,100,000 $
14 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 4,668,253 83,338,536,876 Rls. 1,984,251 $
15 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 4,256,238 75,983,036,192 Rls. 1,809,120 $
16 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 27132000 قيرنفت 8,038,000 61,671,120,000 Rls. 1,468,360 $
17 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 2,500,000 60,369,517,500 Rls. 616,261 $
18 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 3,198,248 57,094,396,086 Rls. 1,359,390 $
19 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 3,512,904 56,461,507,368 Rls. 1,492,901 $
20 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 27132000 قيرنفت 8,000,000 53,760,000,000 Rls. 1,280,000 $
21 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,378,295 42,454,807,346 Rls. 1,010,829 $
22 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 2,087,380 37,259,538,659 Rls. 887,132 $
23 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 768,719 13,711,224,576 Rls. 326,458 $
24 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 413,200 10,750,642,756 Rls. 255,968 $
25 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 530,001 9,462,173,210 Rls. 225,290 $
26 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 491,391 7,893,678,849 Rls. 208,717 $
27 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 293,881 4,710,484,527 Rls. 124,550 $
28 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 205,540 3,295,731,495 Rls. 87,143 $
29 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 165,283 2,977,966,530 Rls. 70,136 $
30 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72081000 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده، به شکل طومار، با پهناي 600 mm يا بيشتربا نقش برجسته. 120,180 2,142,378,840 Rls. 51,009 $
31 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 110,660 2,015,188,560 Rls. 46,756 $
32 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 110,213 1,985,311,020 Rls. 46,757 $
33 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 111,880 1,981,700,427 Rls. 47,183 $
34 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 114,453 1,832,748,246 Rls. 48,460 $
35 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 55,804 992,655,510 Rls. 23,379 $
مجموع کل
2,508,543,541,317 ريال
مجموع کل
54,517,581 دلار
[1]