آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 30,000,000 189,739,500,000 Rls. 4,500,000 $
2 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 20,000,000 132,000,000,000 Rls. 3,000,000 $
3 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 10,000,000 63,840,000,000 Rls. 1,500,000 $
4 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 5,000,000 31,500,000,000 Rls. 750,000 $
مجموع کل
417,079,500,000 ريال
مجموع کل
9,750,000 دلار
[1]