آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,305,700 221,392,632,116 Rls. 2,499,363 $
2 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,142,000 209,064,783,920 Rls. 2,366,659 $
3 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,000,000 62,454,000,000 Rls. 1,487,000 $
4 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 687,594 50,919,379,840 Rls. 1,196,414 $
5 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 600,366 43,874,754,000 Rls. 1,044,637 $
6 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 194,889 14,336,673,630 Rls. 339,169 $
7 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري کره 38011090 ک ک ک ساير 40,000 50,400,000 Rls. 1,200 $
مجموع کل
602,092,623,506 ريال
مجموع کل
8,934,443 دلار
[1]