آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 11,447,092 204,121,576,148 Rls. 4,860,038 $
2 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 2,000,000 124,908,000,000 Rls. 2,974,000 $
3 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,000,000 63,138,020,000 Rls. 1,487,000 $
4 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 3,223,908 57,472,162,132 Rls. 1,368,385 $
5 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 50,613 3,698,772,000 Rls. 88,066 $
6 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 100,000 1,362,510,000 Rls. 15,759 $
مجموع کل
454,701,040,280 ريال
مجموع کل
10,793,248 دلار
[1]