آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 53,200,810 914,000,000,000 Rls. 21,619,642 $
2 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 53,059,900 907,084,304,615 Rls. 21,597,245 $
3 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 10,250,000 640,153,500,000 Rls. 15,241,750 $
4 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 5,000,000 315,690,100,000 Rls. 7,435,000 $
5 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 2,000,000 124,908,000,000 Rls. 2,974,000 $
6 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,250,000 70,050,711,250 Rls. 1,858,750 $
7 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 198,284 14,490,588,000 Rls. 345,014 $
مجموع کل
2,986,377,203,865 ريال
مجموع کل
71,071,401 دلار
[1]