آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 51,961,920 1,701,061,286,470 Rls. 18,727,143 $
2 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 68,481,360 1,121,000,000,000 Rls. 28,353,813 $
3 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,000,000 979,996,800,000 Rls. 10,916,941 $
4 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 41,986,260 727,234,047,820 Rls. 17,087,266 $
5 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 41,771,420 714,011,000,000 Rls. 17,000,262 $
6 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 41,797,340 713,794,000,000 Rls. 16,995,088 $
7 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 41,626,880 711,000,000,000 Rls. 16,939,130 $
8 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 40,820,620 701,000,000,000 Rls. 16,615,306 $
9 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 28,201,000 496,000,000,000 Rls. 11,404,332 $
10 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 12,765,391 453,968,276,098 Rls. 5,233,486 $
11 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,000,000 352,800,000,000 Rls. 8,400,000 $
12 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 6,953,743 247,280,872,390 Rls. 2,850,730 $
13 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 6,459,601 229,711,945,170 Rls. 2,648,190 $
14 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 12,500,000 228,760,000,000 Rls. 5,375,000 $
15 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 10,197,330 182,000,000,000 Rls. 4,331,798 $
16 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 4,664,864 165,873,434,320 Rls. 1,912,240 $
17 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 8,429,012 152,272,582,280 Rls. 3,577,833 $
18 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 8,539,814 152,000,000,000 Rls. 3,627,462 $
19 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 7,730,911 139,644,923,600 Rls. 3,281,131 $
20 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 3,885,077 70,183,768,200 Rls. 1,649,055 $
21 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 799,205 58,405,914,000 Rls. 1,390,617 $
22 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,390,856 24,800,468,960 Rls. 590,487 $
23 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 500,000 641,550,000 Rls. 15,000 $
24 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 500,000 630,000,000 Rls. 7,316 $
25 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 500,000 630,000,000 Rls. 15,000 $
26 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 125,000 157,500,000 Rls. 3,750 $
مجموع کل
10,324,858,369,308 ريال
مجموع کل
198,948,375 دلار
[1]