آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 138,000,000 4,693,529,850,000 Rls. 48,012,463 $
2 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 86,500,000 2,088,326,000,000 Rls. 22,902,329 $
3 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 27,000,000 922,839,480,000 Rls. 11,091,421 $
4 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,000,000 684,100,400,000 Rls. 7,400,000 $
5 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 36,000,000 651,000,000,000 Rls. 15,480,000 $
6 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 27,000,000 502,448,150,000 Rls. 11,610,000 $
7 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 42,000,000 493,920,000,000 Rls. 11,760,000 $
8 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,000,000 461,000,000,000 Rls. 10,920,000 $
9 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 15,000,000 283,026,200,000 Rls. 6,450,000 $
10 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 15,000,000 270,900,000,000 Rls. 3,145,720 $
11 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 15,000,000 177,093,000,000 Rls. 4,200,000 $
12 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 7,190,700 110,296,109,126 Rls. 2,926,322 $
13 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 7,500,000 85,005,375,000 Rls. 1,987,500 $
14 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 3,189,983 59,798,405,940 Rls. 1,356,280 $
15 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 1,830,230 34,315,171,800 Rls. 778,298 $
16 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 2,500,000 27,825,000,000 Rls. 662,500 $
17 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 1,115,787 20,907,877,900 Rls. 474,209 $
18 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 38011090 ک ک ک ساير 500,000 1,197,705,000 Rls. 15,000 $
19 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 38011090 ک ک ک ساير 200,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
11,567,780,724,766 ريال
مجموع کل
161,178,043 دلار
[1]