آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 50,000,000 912,890,000,000 Rls. 21,500,000 $
2 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 24,816,745 443,014,808,047 Rls. 10,547,972 $
3 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 22,506,236 401,755,825,044 Rls. 9,565,615 $
4 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 18,036,929 321,973,000,000 Rls. 7,666,019 $
5 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 15,764,323 281,000,000,000 Rls. 6,692,558 $
6 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 15,562,227 279,317,576,548 Rls. 6,614,203 $
7 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 15,286,461 274,330,106,620 Rls. 6,496,897 $
8 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 9,100,000 259,870,558,524 Rls. 2,937,242 $
9 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 13,324,154 237,846,533,855 Rls. 5,663,013 $
10 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 12,288,394 224,370,659,688 Rls. 5,223,111 $
11 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 6,108,616 207,274,827,300 Rls. 2,595,900 $
12 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 10,762,188 192,103,482,940 Rls. 4,573,887 $
13 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 10,376,500 185,069,403,756 Rls. 4,410,580 $
14 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 8,354,850 149,145,000,000 Rls. 3,551,071 $
15 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 8,215,099 147,000,000,000 Rls. 3,491,992 $
16 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 7,913,644 141,244,976,286 Rls. 3,362,967 $
17 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 7,626,275 139,343,170,764 Rls. 3,241,061 $
18 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 6,921,431 126,518,756,532 Rls. 2,941,820 $
19 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 6,875,893 123,301,551,142 Rls. 2,922,228 $
20 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 6,646,595 118,652,081,422 Rls. 2,825,049 $
21 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 4,000,000 102,599,999,892 Rls. 1,128,924 $
22 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 5,500,000 102,000,000,000 Rls. 2,365,000 $
23 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 12,000,000 92,700,000,000 Rls. 2,160,000 $
24 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 4,738,024 84,588,257,866 Rls. 2,014,006 $
25 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 2,233,015 75,776,799,175 Rls. 949,025 $
26 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 4,157,386 74,215,573,649 Rls. 1,767,037 $
27 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,792,483 64,866,959,360 Rls. 734,720 $
28 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 10,000,000 56,530,500,000 Rls. 1,500,000 $
29 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 1,524,278 55,165,873,920 Rls. 624,840 $
30 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 2,979,268 53,184,554,703 Rls. 1,266,299 $
31 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 2,837,230 50,593,365,520 Rls. 1,204,604 $
32 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,450,607 49,205,713,750 Rls. 616,250 $
33 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72084000 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده بصورت غيرطومار، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتربا نقوش برجسته. 1,259,900 47,753,813,314 Rls. 516,559 $
34 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 45,360,000,000 Rls. 1,080,000 $
35 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,437,184 43,476,837,522 Rls. 1,035,163 $
36 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 6,086,610 40,953,236,000 Rls. 973,858 $
37 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 5,000,000 33,600,000,000 Rls. 800,000 $
38 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 2,000,000 29,400,000,000 Rls. 335,337 $
39 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 767,239 27,763,927,360 Rls. 314,470 $
40 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72084000 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده بصورت غيرطومار، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتربا نقوش برجسته. 1,542,630 27,529,568,094 Rls. 655,466 $
41 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 580,377 21,997,895,484 Rls. 237,954 $
42 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 1,212,069 21,638,026,284 Rls. 515,191 $
43 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 985,383 17,585,359,645 Rls. 418,699 $
44 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 455,633 17,269,744,814 Rls. 186,809 $
45 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,000,000 13,584,648,000 Rls. 154,387 $
46 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 389,620 13,200,705,275 Rls. 165,325 $
47 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 724,175 12,925,662,794 Rls. 307,754 $
48 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 328,230 12,440,828,004 Rls. 134,574 $
49 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 325,860 12,350,970,492 Rls. 133,602 $
50 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 674,865 12,032,228,586 Rls. 286,481 $
51 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 663,610 11,835,608,148 Rls. 281,800 $
52 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 634,781 11,318,901,538 Rls. 269,498 $
53 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 593,020 10,565,641,110 Rls. 251,563 $
54 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 530,310 9,615,838,050 Rls. 225,283 $
55 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 510,031 9,105,110,070 Rls. 216,788 $
56 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 440,189 7,905,528,400 Rls. 187,025 $
57 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 441,905 7,873,242,237 Rls. 187,458 $
58 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 397,532 7,087,703,329 Rls. 168,755 $
59 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 1,000,000 6,720,000,000 Rls. 160,000 $
60 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 324,262 5,784,422,868 Rls. 137,724 $
61 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 301,760 5,432,532,882 Rls. 127,945 $
62 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 304,750 5,427,359,728 Rls. 129,223 $
63 7 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 294,155 5,248,828,158 Rls. 124,972 $
64 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 279,230 4,990,176,702 Rls. 118,588 $
65 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72082700 محصولات از آهن يا فولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شکل طومار، با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت کمتر از 3mm پاك شده در سطح 273,980 4,927,180,986 Rls. 116,043 $
66 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 239,106 4,266,904,523 Rls. 101,593 $
67 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 219,644 3,909,841,383 Rls. 93,091 $
68 8 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 215,999 3,838,428,755 Rls. 91,391 $
69 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 111,142 3,766,782,225 Rls. 47,175 $
70 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 197,169 3,555,511,554 Rls. 83,738 $
71 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72082600 محصولات از آهن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشترضخامت بين 3 تا 75/4 mm پاك شده درسطح 199,720 3,552,778,243 Rls. 84,590 $
72 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 166,681 2,996,014,812 Rls. 70,561 $
73 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 113,095 2,017,406,741 Rls. 48,033 $
74 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 25,146 1,837,668,000 Rls. 43,754 $
75 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72082700 محصولات از آهن يا فولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شکل طومار، با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت کمتر از 3mm پاك شده در سطح 100,670 1,785,315,700 Rls. 42,508 $
مجموع کل
6,623,678,094,113 ريال
مجموع کل
144,814,619 دلار
[1]