آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 60,768,000 1,330,000,000,000 Rls. 31,637,036 $
2 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,368,000 1,290,000,000,000 Rls. 29,346,308 $
3 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,017,000 1,256,949,910,100 Rls. 29,163,571 $
4 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 55,994,000 1,224,370,000,000 Rls. 29,151,596 $
5 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 55,893,000 1,100,000,000,000 Rls. 29,099,014 $
6 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,670,000 452,000,000,000 Rls. 10,685,336 $
7 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,510,382 446,000,000,000 Rls. 10,621,384 $
8 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,498,810 426,000,000,000 Rls. 10,142,616 $
مجموع کل
7,525,319,910,100 ريال
مجموع کل
179,846,861 دلار
[1]