آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 465,981,189 10,045,811,000,000 Rls. 115,880,220 $
2 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 355,101,431 6,920,885,000,000 Rls. 108,953,077 $
3 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 325,546,996 6,495,508,582,000 Rls. 154,654,974 $
4 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 144,621,809 4,552,184,374,025 Rls. 83,775,252 $
5 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 243,620,210 4,224,000,000,000 Rls. 97,606,437 $
6 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 100,970,134 3,814,000,000,000 Rls. 95,778,831 $
7 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 113,868,535 3,722,625,000,000 Rls. 67,013,036 $
8 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 239,394,235 3,643,000,000,000 Rls. 86,716,191 $
9 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 37,978,880 3,475,662,428,502 Rls. 39,668,907 $
10 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 186,759,626 3,143,920,000,000 Rls. 74,855,243 $
11 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 47,841,750 3,132,845,422,891 Rls. 47,268,174 $
12 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 119,788,712 3,113,258,216,785 Rls. 73,842,866 $
13 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 147,586,712 3,072,734,952,000 Rls. 73,170,008 $
14 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 72,140,543 2,999,604,000,000 Rls. 71,419,138 $
15 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 173,599,023 2,970,136,908,500 Rls. 69,552,448 $
16 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 71,193,382 2,960,220,838,260 Rls. 70,481,449 $
17 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 50,855,201 2,906,942,000,000 Rls. 35,278,422 $
18 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 172,126,608 2,905,000,000,000 Rls. 68,962,526 $
19 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 141,380,168 2,866,988,011,120 Rls. 66,260,633 $
20 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 65,145,123 2,765,711,635,430 Rls. 64,493,671 $
21 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 65,797,436 2,745,000,000,000 Rls. 65,139,462 $
22 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 49,599,000 2,716,034,857,850 Rls. 63,191,997 $
23 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 129,119,342 2,555,405,478,836 Rls. 59,900,868 $
24 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 114,596,000 2,510,000,000,000 Rls. 59,660,969 $
25 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 69,107,997 2,494,000,000,000 Rls. 59,367,140 $
26 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 178,300,126 2,448,126,000,000 Rls. 42,288,870 $
27 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 46,356,750 2,391,382,608,000 Rls. 56,937,622 $
28 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 50,094,000 2,372,783,726,232 Rls. 60,166,794 $
29 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 104,431,828 2,357,018,453,160 Rls. 56,119,487 $
30 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 160,931,931 2,344,000,000,000 Rls. 58,344,987 $
31 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 40,342,500 2,167,932,859,290 Rls. 50,793,930 $
32 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 49,350,343 2,141,000,000,000 Rls. 48,856,839 $
33 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 53,106,900 2,034,969,949,839 Rls. 22,989,882 $
34 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 93,138,090 1,918,117,107,669 Rls. 48,799,423 $
35 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 23,265,000 1,892,810,965,311 Rls. 21,572,439 $
36 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 92,404,690 1,886,164,000,000 Rls. 44,908,678 $
37 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 171,610,925 1,822,872,000,000 Rls. 20,804,333 $
38 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 33,313,500 1,735,679,212,045 Rls. 41,182,825 $
39 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 81,119,664 1,731,000,000,000 Rls. 41,212,129 $
40 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 31,011,750 1,554,450,208,500 Rls. 37,010,720 $
41 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 16,409,250 1,421,222,272,300 Rls. 16,704,613 $
42 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 122,998,651 1,369,711,190,060 Rls. 32,021,261 $
43 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 گريد فيلم: 27,101,250 1,367,155,527,776 Rls. 32,518,480 $
44 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 28,298,665 1,354,916,325,000 Rls. 32,259,913 $
45 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 57,732,000 1,262,370,228,000 Rls. 30,056,434 $
46 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 63,203,269 1,213,450,000,000 Rls. 14,726,335 $
47 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 25,789,500 1,210,733,408,570 Rls. 30,967,509 $
48 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 54,794,000 1,198,130,000,000 Rls. 28,526,852 $
49 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 54,368,000 1,190,000,000,000 Rls. 28,305,068 $
50 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 56,962,737 1,171,084,045,110 Rls. 27,436,278 $
51 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 112,250,883 1,144,000,000,000 Rls. 27,229,444 $
52 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 49,240,373 1,127,939,911,155 Rls. 26,732,106 $
53 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 34,794,601 1,125,257,000,000 Rls. 26,791,842 $
54 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 50,246,000 1,118,823,509,440 Rls. 26,159,072 $
55 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 62,553,481 1,052,606,163,000 Rls. 25,062,051 $
56 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 21,161,250 1,042,138,418,000 Rls. 24,812,831 $
57 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 22,647,625 1,030,452,965,862 Rls. 19,157,660 $
58 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 22,718,000 986,551,000,000 Rls. 11,018,358 $
59 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 45,929,665 967,000,000,000 Rls. 22,321,817 $
60 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 19,562,463 943,660,000,000 Rls. 13,898,484 $
61 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 18,859,500 942,869,508,000 Rls. 22,449,274 $
62 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 13,580,239 934,393,000,000 Rls. 10,592,584 $
63 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 23,253,381 908,277,090,000 Rls. 21,625,645 $
64 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 19,305,000 901,424,818,000 Rls. 21,457,279 $
65 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 17,770,500 897,850,476,640 Rls. 20,836,972 $
66 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 17,424,000 874,673,462,560 Rls. 20,482,950 $
67 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 17,039,000 859,323,528,000 Rls. 20,460,084 $
68 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 19,527,750 819,916,310,250 Rls. 21,289,677 $
69 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 16,087,500 783,451,546,000 Rls. 18,653,615 $
70 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 30,605,018 697,861,836,000 Rls. 16,615,758 $
71 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 13,315,500 653,747,018,697 Rls. 15,570,624 $
72 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 12,177,000 607,368,029,600 Rls. 14,226,440 $
73 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 11,335,500 579,907,742,640 Rls. 13,218,523 $
74 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 11,988,116 575,000,000,000 Rls. 13,666,212 $
75 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 26,624,488 573,005,124,204 Rls. 14,529,536 $
76 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 گريد بادي: 10,395,000 563,000,000,000 Rls. 13,381,948 $
77 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 گريد بادي: 10,395,000 562,335,077,075 Rls. 13,336,785 $
78 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 47,253,642 545,000,000,000 Rls. 12,414,476 $
79 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 88,863,424 522,516,918,000 Rls. 12,440,879 $
80 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 70,466,513 419,000,000,000 Rls. 9,934,238 $
81 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,300,000 405,651,000,000 Rls. 4,733,439 $
82 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 گريد بادي: 7,029,000 383,516,251,800 Rls. 9,042,825 $
83 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 گريد بادي: 4,950,000 366,595,510,000 Rls. 5,817,574 $
84 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29022000 بنزن 7,265,675 360,360,000,000 Rls. 4,204,950 $
85 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29022000 بنزن 10,166,285 345,856,980,000 Rls. 8,234,690 $
86 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 گريد بادي: 8,167,500 338,026,947,639 Rls. 8,973,715 $
87 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 7,001,295 275,626,986,880 Rls. 6,476,198 $
88 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 گريد فيلم 5,197,500 263,258,298,573 Rls. 6,250,047 $
89 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 7,380,361 259,569,417,583 Rls. 6,157,507 $
90 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 8,739,301 249,605,663,742 Rls. 6,196,359 $
91 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 گريد تزريقي: 4,900,500 243,534,230,000 Rls. 5,777,689 $
92 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,000,000 237,222,400,000 Rls. 5,504,000 $
93 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,124,069 237,000,000,000 Rls. 5,640,575 $
94 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 3,400,450 220,702,099,985 Rls. 5,071,794 $
95 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 4,633,019 205,669,313,764 Rls. 2,495,987 $
96 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 32,810,595 195,500,807,040 Rls. 4,593,534 $
97 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 6,346,025 191,828,658,000 Rls. 4,567,349 $
98 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 5,661,565 178,354,745,316 Rls. 4,074,459 $
99 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 5,052,264 177,036,510,000 Rls. 4,215,155 $
100 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 5,134,606 175,110,600,000 Rls. 4,169,300 $
مجموع کل
166,377,935,666,506 ريال
مجموع کل
3,460,967,949 دلار