آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 312,514,638 3,448,362,000,000 Rls. 82,103,867 $
2 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 155,456,526 1,464,000,000,000 Rls. 37,620,432 $
3 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 125,997,238 1,338,846,642,000 Rls. 31,877,301 $
4 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 55,073,332 1,300,436,676,000 Rls. 30,962,778 $
5 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 56,275,486 972,501,999,940 Rls. 22,546,774 $
6 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 46,541,955 783,176,000,000 Rls. 18,647,034 $
7 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 32,903,819 750,252,468,000 Rls. 17,863,154 $
8 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,997,041 696,000,000,000 Rls. 16,550,582 $
9 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 30,707,929 664,000,000,000 Rls. 17,612,532 $
10 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 25,998,986 661,976,000,000 Rls. 8,033,689 $
11 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 44,254,506 502,000,000,000 Rls. 11,683,190 $
12 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 28,410,694 478,075,248,000 Rls. 11,382,744 $
13 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,100,000 471,517,000,000 Rls. 11,226,600 $
14 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 47,667,840 470,000,000,000 Rls. 11,201,941 $
15 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 23,100,000 466,666,000,000 Rls. 11,111,100 $
16 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 10,453,687 434,664,000,000 Rls. 10,349,150 $
17 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,854,859 416,197,000,000 Rls. 9,909,443 $
18 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 27,624,334 366,000,000,000 Rls. 8,701,664 $
19 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 29,700,134 330,683,954,020 Rls. 7,758,453 $
20 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 5,248,588 290,947,000,000 Rls. 3,306,554 $
21 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,549,001 238,000,000,000 Rls. 6,324,117 $
22 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 15,045,926 204,113,000,000 Rls. 4,859,834 $
23 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 3,465,000 178,529,383,980 Rls. 4,239,594 $
24 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 15,099,924 167,428,000,000 Rls. 3,986,380 $
25 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 14,800,005 157,264,842,000 Rls. 3,744,401 $
26 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 14,349,988 153,000,000,000 Rls. 3,630,547 $
27 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 4,217,694 146,528,656,680 Rls. 3,648,024 $
28 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,676,661 136,000,000,000 Rls. 3,244,857 $
29 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 گريد فيلم 2,623,500 132,310,248,000 Rls. 3,150,244 $
30 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,931,189 120,000,000,000 Rls. 2,852,902 $
31 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,959,322 106,804,000,000 Rls. 1,240,220 $
32 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 1,905,705 66,791,192,352 Rls. 1,514,883 $
33 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29022000 بنزن 2,029,334 61,961,570,895 Rls. 1,643,761 $
34 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,125,000 61,196,356,000 Rls. 1,455,025 $
35 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,785,050 52,274,292,000 Rls. 1,244,626 $
36 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 500,000 50,242,861,000 Rls. 571,000 $
37 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 گريد فيلم 990,000 50,060,972,078 Rls. 1,188,772 $
38 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,296,757 47,723,533,917 Rls. 1,132,419 $
39 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 1,035,375 46,539,303,152 Rls. 1,225,957 $
40 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 618,750 39,373,176,575 Rls. 776,585 $
41 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 495,000 26,777,520,000 Rls. 637,560 $
42 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 475,000 25,935,000,000 Rls. 617,500 $
43 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 گريد فيلم 495,000 24,707,558,920 Rls. 581,902 $
44 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 495,000 24,494,904,000 Rls. 583,212 $
45 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 400,000 22,336,062,000 Rls. 523,200 $
46 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012040 گريد بادي: 123,750 11,734,147,225 Rls. 133,840 $
47 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012040 گريد بادي: 198,000 11,353,902,000 Rls. 270,331 $
48 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 175,000 8,586,760,000 Rls. 227,500 $
49 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 گريد فيلم 148,500 7,489,230,000 Rls. 178,315 $
50 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 49,600 1,666,560,000 Rls. 39,680 $
مجموع کل
18,687,525,020,734 ريال
مجموع کل
435,916,170 دلار
[1]