آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 155,456,526 1,464,000,000,000 Rls. 37,620,432 $
2 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 125,997,238 1,338,846,642,000 Rls. 31,877,301 $
3 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 55,073,332 1,300,436,676,000 Rls. 30,962,778 $
4 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 32,903,819 750,252,468,000 Rls. 17,863,154 $
5 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 30,707,929 664,000,000,000 Rls. 17,612,532 $
6 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 28,410,694 478,075,248,000 Rls. 11,382,744 $
7 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,549,001 238,000,000,000 Rls. 6,324,117 $
8 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 3,465,000 178,529,383,980 Rls. 4,239,594 $
9 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 14,800,005 157,264,842,000 Rls. 3,744,401 $
10 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 14,349,988 153,000,000,000 Rls. 3,630,547 $
11 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 4,217,694 146,528,656,680 Rls. 3,648,024 $
12 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 گريد فيلم 2,623,500 132,310,248,000 Rls. 3,150,244 $
13 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29022000 بنزن 2,029,334 61,961,570,895 Rls. 1,643,761 $
14 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,125,000 61,196,356,000 Rls. 1,455,025 $
15 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,785,050 52,274,292,000 Rls. 1,244,626 $
16 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 گريد فيلم 990,000 50,060,972,078 Rls. 1,188,772 $
17 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,296,757 47,723,533,917 Rls. 1,132,419 $
18 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 1,035,375 46,539,303,152 Rls. 1,225,957 $
19 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 475,000 25,935,000,000 Rls. 617,500 $
20 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 گريد فيلم: 495,000 24,494,904,000 Rls. 583,212 $
21 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 175,000 8,586,760,000 Rls. 227,500 $
22 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 گريد فيلم 148,500 7,489,230,000 Rls. 178,315 $
23 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 49,600 1,666,560,000 Rls. 39,680 $
مجموع کل
7,389,172,646,702 ريال
مجموع کل
181,592,635 دلار
[1]