آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 544,169,000 11,940,000,000,000 Rls. 283,305,264 $
2 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 436,984,000 9,555,109,662,000 Rls. 227,502,611 $
3 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 357,005,000 7,030,000,000,000 Rls. 185,863,943 $
4 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 122,157,000 2,700,344,627,420 Rls. 63,597,377 $
5 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 8,050,644 327,000,000,000 Rls. 8,162,949 $
6 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,483,702 253,531,278,000 Rls. 6,036,459 $
7 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 3,799,634 176,000,000,000 Rls. 4,182,637 $
8 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012030 گريد تزريقي: 123,750 6,214,236,000 Rls. 147,958 $
9 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012020 گريد فيلم: 49,500 2,542,617,000 Rls. 60,538 $
مجموع کل
31,990,742,420,420 ريال
مجموع کل
778,859,736 دلار
[1]