آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 567,218,000 12,402,811,243,200 Rls. 295,305,030 $
2 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 447,001,000 9,040,000,000,000 Rls. 232,717,660 $
3 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 350,726,000 7,690,000,000,000 Rls. 182,594,970 $
4 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 133,249,545 3,555,000,000,000 Rls. 84,299,150 $
5 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 127,938,922 3,305,188,278,000 Rls. 78,694,959 $
6 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 108,618,931 2,924,000,000,000 Rls. 69,430,740 $
7 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 63,708,261 1,549,000,000,000 Rls. 37,771,647 $
8 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 62,016,655 1,400,000,000,000 Rls. 33,400,310 $
9 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,378,437 1,270,000,000,000 Rls. 33,700,225 $
10 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 45,678,162 1,203,856,206,000 Rls. 28,663,243 $
11 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,102,996 529,000,000,000 Rls. 12,542,385 $
12 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 18,713,934 444,000,000,000 Rls. 10,521,161 $
13 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,926,981 338,301,684,000 Rls. 8,054,802 $
14 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,464,728 18,297,678,000 Rls. 435,659 $
15 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 259,000 16,680,464,205 Rls. 397,154 $
16 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,982,630 8,831,808,078 Rls. 209,339 $
17 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 123,200 4,271,595,328 Rls. 113,344 $
مجموع کل
45,699,238,956,811 ريال
مجموع کل
1,108,851,778 دلار
[1]