آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 567,218,000 12,402,811,243,200 Rls. 295,305,030 $
2 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 476,978,000 10,660,000,000,000 Rls. 248,324,287 $
3 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 447,001,000 9,040,000,000,000 Rls. 232,717,660 $
4 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 365,328,000 7,988,270,000,000 Rls. 190,197,063 $
5 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 359,730,000 7,977,587,375,040 Rls. 187,282,632 $
6 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 350,726,000 7,690,000,000,000 Rls. 182,594,970 $
7 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 334,376,000 7,310,000,000,000 Rls. 174,082,833 $
8 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 145,214,783 3,843,346,398,750 Rls. 89,358,561 $
9 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 136,824,903 3,624,230,000,000 Rls. 86,291,154 $
10 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 133,249,545 3,555,000,000,000 Rls. 84,299,150 $
11 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 127,938,922 3,305,188,278,000 Rls. 78,694,959 $
12 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 108,618,931 2,924,000,000,000 Rls. 69,430,740 $
13 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 104,089,793 2,820,000,000,000 Rls. 67,107,735 $
14 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 111,298,000 2,433,650,000,000 Rls. 57,943,964 $
15 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 54,091,583 2,316,895,000,000 Rls. 31,865,305 $
16 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 77,000,000 2,024,688,000,000 Rls. 48,206,840 $
17 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,413,928 1,880,861,000,000 Rls. 21,365,516 $
18 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 73,426,548 1,832,000,000,000 Rls. 42,627,047 $
19 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 36,947,253 1,766,820,000,000 Rls. 20,616,577 $
20 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 63,708,261 1,549,000,000,000 Rls. 37,771,647 $
21 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 60,112,402 1,415,797,574,660 Rls. 33,066,929 $
22 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 62,016,655 1,400,000,000,000 Rls. 33,400,310 $
23 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 31,504,299 1,297,531,000,000 Rls. 14,928,832 $
24 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,378,437 1,270,000,000,000 Rls. 33,700,225 $
25 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 45,346,690 1,214,000,000,000 Rls. 27,575,877 $
26 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 45,678,162 1,203,856,206,000 Rls. 28,663,243 $
27 8 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 44,000,000 1,203,050,000,000 Rls. 28,644,000 $
28 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 35,544,158 926,349,989,840 Rls. 21,817,004 $
29 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 33,000,000 902,000,000,000 Rls. 21,483,000 $
30 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 29,490,192 732,000,000,000 Rls. 17,433,986 $
31 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,102,996 529,000,000,000 Rls. 12,542,385 $
32 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,463,198 491,474,213,400 Rls. 11,403,114 $
33 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 18,713,934 444,000,000,000 Rls. 10,521,161 $
34 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 21,105,122 437,532,408,400 Rls. 10,151,564 $
35 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 18,658,731 380,862,000,000 Rls. 9,068,143 $
36 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 14,434,598 377,000,000,000 Rls. 8,595,514 $
37 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 13,448,685 357,000,000,000 Rls. 8,497,820 $
38 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 17,340,518 350,313,000,000 Rls. 8,340,789 $
39 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,926,981 338,301,684,000 Rls. 8,054,802 $
40 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,462,227 317,396,469,390 Rls. 7,421,007 $
41 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,500,350 55,125,336,000 Rls. 1,312,508 $
42 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,220,000 53,781,000,000 Rls. 1,280,500 $
43 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,020,350 53,571,336,000 Rls. 1,275,508 $
44 6 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 404,800 22,119,081,600 Rls. 526,645 $
45 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,479,300 18,320,946,000 Rls. 436,213 $
46 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,464,728 18,297,678,000 Rls. 435,659 $
47 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,475,248 16,901,585,140 Rls. 398,059 $
48 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 259,000 16,680,464,205 Rls. 397,154 $
49 7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 220,000 12,021,240,000 Rls. 286,220 $
50 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,982,630 8,831,808,078 Rls. 209,339 $
51 9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,001,246 7,765,037,724 Rls. 88,027 $
52 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,994,600 4,950,039,000 Rls. 113,794 $
53 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 123,200 4,271,595,328 Rls. 113,344 $
مجموع کل
112,824,448,987,755 ريال
مجموع کل
2,608,266,345 دلار
[1]