آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 9,903,393 210,663,088,330 Rls. 2,525,126 $
2 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,252,746 164,656,632,803 Rls. 1,993,001 $
3 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 7,202,129 163,093,336,610 Rls. 1,832,832 $
4 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,177,717 157,991,563,309 Rls. 1,795,324 $
5 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,195,120 118,800,083,911 Rls. 1,348,587 $
6 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,627,388 106,567,184,103 Rls. 1,194,438 $
7 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 11,075,569 101,053,460,470 Rls. 2,325,867 $
8 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,409,481 83,178,744,744 Rls. 905,363 $
9 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,137,407 81,323,181,801 Rls. 1,934,238 $
10 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,150,380 80,371,554,782 Rls. 914,778 $
11 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 1,988,703 69,418,669,156 Rls. 846,233 $
12 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,140,734 67,448,608,163 Rls. 785,445 $
13 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,555,061 62,480,827,145 Rls. 829,316 $
14 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 6,267,870 56,129,545,200 Rls. 1,316,253 $
15 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 1,456,840 54,453,978,101 Rls. 610,552 $
16 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 6,111,170 53,993,145,807 Rls. 1,283,346 $
17 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,984,400 50,328,098,100 Rls. 655,103 $
18 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,388,208 43,772,220,329 Rls. 500,025 $
19 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,364,290 41,172,540,707 Rls. 490,954 $
20 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 18,640,950 39,827,798,191 Rls. 433,431 $
21 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 748,000 36,128,400,000 Rls. 860,200 $
22 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 4,273,819 33,709,085,890 Rls. 897,502 $
23 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 612,423 32,433,882,422 Rls. 373,542 $
24 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,365,810 31,530,282,000 Rls. 750,721 $
25 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 16,085,150 29,917,021,720 Rls. 359,385 $
26 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 757,080 29,730,498,000 Rls. 707,869 $
27 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,218,231 27,932,646,000 Rls. 675,828 $
28 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 13,698,000 27,336,166,318 Rls. 310,596 $
29 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 17,557,400 25,508,696,295 Rls. 661,650 $
30 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 15,504,200 25,328,939,970 Rls. 592,067 $
31 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,154,140 25,206,426,000 Rls. 600,153 $
32 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 96,640 24,707,117,960 Rls. 267,260 $
33 6 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,700,000 23,814,000,000 Rls. 567,000 $
34 7 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن مواد معدني با قير. 124,399 23,511,390,000 Rls. 559,795 $
35 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 490,400 23,399,031,000 Rls. 555,480 $
36 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,636,890 23,343,012,000 Rls. 555,786 $
37 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 159,768 22,998,964,462 Rls. 271,606 $
38 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 9,144,460 22,535,966,899 Rls. 257,122 $
39 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 13,080,984 21,200,525,160 Rls. 490,626 $
40 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 396,000 20,175,994,740 Rls. 477,972 $
41 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 757,640 19,773,846,384 Rls. 225,578 $
42 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 482,630 18,964,633,680 Rls. 451,260 $
43 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 344,175 17,532,178,131 Rls. 210,309 $
44 6 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 299,000 17,314,500,000 Rls. 412,250 $
45 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 1,127,036 17,230,080,120 Rls. 404,447 $
46 6 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,010,820 16,981,776,000 Rls. 404,328 $
47 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 گچ 5,996,080 16,026,688,270 Rls. 176,267 $
48 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 222,685 15,198,269,862 Rls. 172,424 $
49 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 936,903 14,983,897,323 Rls. 355,521 $
50 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 315,210 14,720,967,373 Rls. 170,437 $
51 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 406,808 14,573,010,328 Rls. 170,585 $
52 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج، گرم نورد، گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که در جاي ديگرذکرنشده. 294,270 13,958,754,756 Rls. 161,989 $
53 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 87,360 13,894,193,040 Rls. 148,260 $
54 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 7,687,300 12,964,264,344 Rls. 307,472 $
55 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 220,000 12,022,348,800 Rls. 282,480 $
56 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 248,900 11,999,975,300 Rls. 272,170 $
57 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 گچ 4,754,150 11,680,303,195 Rls. 132,730 $
58 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 225,700 11,441,598,000 Rls. 272,419 $
59 6 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 گچ 11,074,651 11,335,590,000 Rls. 269,895 $
60 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 328,375 11,202,559,870 Rls. 132,979 $
61 6 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 6,922,100 10,910,970,000 Rls. 259,785 $
62 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 70,000 10,369,968,000 Rls. 235,200 $
63 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 126,598 10,117,892,790 Rls. 240,536 $
64 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,122,200 10,099,855,839 Rls. 114,136 $
65 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 70,000 10,061,856,000 Rls. 235,200 $
66 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,526,340 10,036,645,800 Rls. 181,079 $
67 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 450,210 9,878,595,210 Rls. 234,110 $
68 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 49,240 9,671,030,984 Rls. 111,475 $
69 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 35,000 9,574,320,000 Rls. 105,348 $
70 7 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 6,258,250 9,572,472,000 Rls. 227,916 $
71 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101950 روغن صنعتي 278,745 9,435,511,519 Rls. 124,817 $
72 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 5,039,750 9,287,417,155 Rls. 129,977 $
73 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 35,000 9,262,260,000 Rls. 105,000 $
74 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,668,000 9,218,561,796 Rls. 103,862 $
75 7 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 534,440 9,207,996,000 Rls. 219,238 $
76 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 46,614 9,145,247,116 Rls. 109,703 $
77 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 235,000 9,004,646,976 Rls. 98,752 $
78 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 گچ 10,480,740 8,981,327,990 Rls. 209,614 $
79 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 250,000 8,445,278,400 Rls. 98,546 $
80 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 گچ 3,288,000 8,344,698,100 Rls. 93,640 $
81 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 509,074 8,342,418,000 Rls. 198,629 $
82 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 111,600 8,252,820,000 Rls. 189,720 $
83 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 267,665 8,113,106,377 Rls. 91,894 $
84 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 20,810 8,096,453,055 Rls. 93,338 $
85 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,744,908 7,988,360,200 Rls. 189,636 $
86 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 186,670 7,700,401,934 Rls. 88,620 $
87 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 650,611 7,449,046,478 Rls. 86,216 $
88 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 119,375 7,339,278,350 Rls. 83,712 $
89 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 94,810 7,337,278,900 Rls. 79,631 $
90 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 193,030 7,321,776,756 Rls. 90,881 $
91 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 151,250 7,319,901,500 Rls. 173,937 $
92 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 182,500 7,166,754,000 Rls. 170,637 $
93 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 138,000 6,995,772,000 Rls. 166,566 $
94 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,027,600 6,587,112,620 Rls. 151,035 $
95 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 97,000 6,536,300,400 Rls. 75,600 $
96 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 6,445,428,000 Rls. 151,800 $
97 6 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 366,413 6,355,314,000 Rls. 151,317 $
98 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 132,000 6,179,712,000 Rls. 145,200 $
99 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 گچ 7,864,890 6,165,790,710 Rls. 157,347 $
100 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 398,790 6,021,958,075 Rls. 148,897 $
مجموع کل
2,965,313,278,404 ريال
مجموع کل
46,368,719 دلار