آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,403,343 239,932,395,236 Rls. 5,761,350 $
2 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 57,157,667 125,340,944,362 Rls. 1,441,935 $
3 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 55,278,673 110,036,654,992 Rls. 1,213,120 $
4 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 38,901,633 66,291,682,925 Rls. 887,551 $
5 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 62,000,662 65,576,158,200 Rls. 1,561,338 $
6 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,569,365 49,487,104,800 Rls. 1,178,264 $
7 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 27,290,979 39,872,575,787 Rls. 464,521 $
8 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,607,000 35,900,500,720 Rls. 862,596 $
9 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 7,702,000 28,312,238,500 Rls. 665,050 $
10 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 33,798,252 26,435,931,721 Rls. 303,369 $
11 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 2,414,000 23,281,063,320 Rls. 499,500 $
12 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25070010 کائولن 8,780,526 23,061,650,055 Rls. 246,657 $
13 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,733,896 22,896,133,320 Rls. 534,972 $
14 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,529,593 22,238,046,508 Rls. 255,241 $
15 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,033,459 21,364,497,400 Rls. 500,836 $
16 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25070010 کائولن 7,579,443 21,181,812,160 Rls. 265,280 $
17 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 16,388,590 20,649,594,000 Rls. 491,657 $
18 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 31,748,527 19,677,576,322 Rls. 222,238 $
19 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 35,911,684 18,813,316,130 Rls. 430,937 $
20 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 3,614,000 17,809,202,400 Rls. 414,540 $
21 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 03061700 ساير انواع ميگو 44,004 17,433,448,000 Rls. 202,518 $
22 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 34,040,720 17,216,364,514 Rls. 408,484 $
23 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 30,721,555 14,731,032,374 Rls. 368,656 $
24 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 1,849,548 14,494,701,404 Rls. 173,872 $
25 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 29,899,548 14,289,876,930 Rls. 333,793 $
26 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 7,800,250 13,189,400,034 Rls. 157,003 $
27 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 2,587,000 13,006,560,000 Rls. 309,680 $
28 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,298,600 12,867,772,500 Rls. 295,753 $
29 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25171010 قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 8,019,778 12,807,698,341 Rls. 160,403 $
30 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 2,453,000 12,087,522,910 Rls. 138,370 $
31 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 2,610,000 12,014,875,080 Rls. 130,320 $
32 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 19,409,150 11,702,434,338 Rls. 135,862 $
33 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,222,348 11,501,580,090 Rls. 268,917 $
34 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25070010 کائولن 6,509,150 11,493,596,704 Rls. 130,183 $
35 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 18,175,283 11,423,162,796 Rls. 127,226 $
36 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 14,239,607 11,173,638,000 Rls. 266,039 $
37 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 28,715,916 10,747,422,000 Rls. 255,891 $
38 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 922,000 10,368,627,600 Rls. 110,640 $
39 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 6,172,219 9,898,975,960 Rls. 109,852 $
40 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 1,927,000 9,859,555,200 Rls. 231,360 $
41 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,000,393 9,485,792,800 Rls. 220,088 $
42 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 1,439,100 9,340,616,800 Rls. 105,888 $
43 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 6,110,592 9,218,290,573 Rls. 102,897 $
44 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 17,429,874 8,784,594,000 Rls. 209,157 $
45 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 5,606,575 8,534,187,746 Rls. 97,382 $
46 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 1,658,000 8,361,360,000 Rls. 199,080 $
47 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,234,717 7,979,656,945 Rls. 211,735 $
48 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 1,651,000 7,900,781,280 Rls. 198,120 $
49 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,403,401 7,773,570,000 Rls. 185,085 $
50 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 6,918,000 7,254,699,075 Rls. 172,055 $
51 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 312,013 7,233,198,000 Rls. 172,219 $
52 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25171010 قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 2,047,000 7,080,831,090 Rls. 80,988 $
53 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,205,441 6,822,312,000 Rls. 162,436 $
54 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 1,676,000 6,684,720,000 Rls. 159,160 $
55 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25070010 کائولن 2,182,000 6,563,261,600 Rls. 152,740 $
56 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 3,838,010 6,550,680,000 Rls. 81,310 $
57 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 4,963,142 5,991,528,240 Rls. 139,031 $
58 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 4,745,626 5,512,779,699 Rls. 130,625 $
59 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 4,614,073 5,350,141,720 Rls. 129,250 $
60 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25070010 کائولن 1,928,000 5,333,425,170 Rls. 62,835 $
61 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 966,000 4,882,963,200 Rls. 116,040 $
62 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 1,316,500 4,564,938,000 Rls. 108,689 $
63 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,509,666 4,444,314,000 Rls. 105,817 $
64 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 1,906,000 4,405,437,865 Rls. 52,415 $
65 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 839,000 4,290,048,000 Rls. 100,800 $
66 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 90,000 4,268,160,000 Rls. 51,798 $
67 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 4,615,480 4,254,852,000 Rls. 101,306 $
68 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 03061700 ساير انواع ميگو 11,880 4,170,355,200 Rls. 95,040 $
69 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 815,000 4,121,585,400 Rls. 97,800 $
70 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 03061700 ساير انواع ميگو 20,664 4,066,668,710 Rls. 43,394 $
71 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 3,371,579 4,034,378,640 Rls. 94,414 $
72 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25171010 قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 2,095,000 3,963,368,700 Rls. 45,935 $
73 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 3,165,083 3,876,275,047 Rls. 48,321 $
74 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,558,400 3,733,968,000 Rls. 88,904 $
75 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 706,000 3,551,250,600 Rls. 41,238 $
76 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,800,260 3,528,294,000 Rls. 84,007 $
77 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 81,000 3,402,000,000 Rls. 81,000 $
78 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 4,198,370 3,310,398,000 Rls. 78,819 $
79 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 370,000 3,255,000,000 Rls. 77,500 $
80 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 گچ 3,620,763 3,220,712,700 Rls. 40,944 $
81 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25070010 کائولن 1,858,000 3,214,680,000 Rls. 76,540 $
82 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25171090 ساير سنگ هاي خرد شده بجز دولوميت از انواع براي بتن ريزي سنگ ريزي راه ها ساير بالاست ها 12,500,000 3,150,000,000 Rls. 75,000 $
83 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 2,500,000 3,150,000,000 Rls. 75,000 $
84 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 1,850,000 3,108,000,000 Rls. 74,000 $
85 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25183000 ک چینه دولومی (ramming mix)/دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت 662,000 3,004,420,800 Rls. 79,440 $
86 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,420 2,875,875,248 Rls. 32,848 $
87 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,021,000 2,546,460,000 Rls. 60,630 $
88 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 71,742 2,473,681,400 Rls. 57,394 $
89 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25291000 فلداسپات (Feldspat) 901,000 2,456,567,490 Rls. 27,030 $
90 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 906,000 2,342,916,000 Rls. 54,360 $
91 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 837,000 2,321,319,060 Rls. 25,110 $
92 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 7,495,561 2,203,656,000 Rls. 52,468 $
93 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 200,800 2,113,452,350 Rls. 50,200 $
94 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 450,000 2,066,904,000 Rls. 49,212 $
95 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 831,000 1,942,920,000 Rls. 46,260 $
96 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25112000 ک کربنات باریم طبیعی (ویتریت)/سولفات باريم طبيعي (باريکتين)؛ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)، حتي تكليس شده، غير از اكسيد باريم شماره 2816. 515,000 1,818,732,800 Rls. 20,600 $
97 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 19,000 1,774,962,100 Rls. 18,940 $
98 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 03063590 --- سایر 5,000 1,755,200,000 Rls. 40,000 $
99 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,880 1,746,360,000 Rls. 41,580 $
100 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 19,000 1,637,533,460 Rls. 18,940 $
مجموع کل
1,525,272,359,141 ريال
مجموع کل
28,017,588 دلار