آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 32041720 گرانول مستربچ (Master Batch) 7,000,000 885,000,000,000 Rls. 21,000,000 $
2 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 5,000,000 634,000,000,000 Rls. 15,000,000 $
3 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول 31,225,667 480,446,822,340 Rls. 11,366,142 $
4 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 17,939,045 467,000,000,000 Rls. 11,122,207 $
5 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول 31,221,783 463,000,000,000 Rls. 11,021,289 $
6 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول 31,214,327 451,000,000,000 Rls. 10,737,728 $
7 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 20,876,823 445,000,000,000 Rls. 10,542,794 $
8 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 15,575,313 372,569,243,800 Rls. 8,644,298 $
9 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 16,041,821 338,000,000,000 Rls. 8,020,910 $
10 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,516,089 325,000,000,000 Rls. 8,609,981 $
11 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول 16,882,799 285,153,987,224 Rls. 3,571,255 $
12 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,496,140 280,046,000,000 Rls. 6,667,761 $
13 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,105,121 273,000,000,000 Rls. 6,496,495 $
14 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,038,787 261,950,000,000 Rls. 6,236,914 $
15 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 29051100 متانول 16,834,168 249,583,000,000 Rls. 2,846,749 $
16 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,321,007 240,211,083,300 Rls. 5,573,343 $
17 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 38,501,753 170,000,000,000 Rls. 4,042,684 $
18 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 7,717,874 140,000,000,000 Rls. 3,704,579 $
19 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 38,250 4,991,625,000 Rls. 114,750 $
20 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 38,250 4,907,857,500 Rls. 114,750 $
مجموع کل
6,770,859,619,164 ريال
مجموع کل
155,434,629 دلار
[1]