آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 8,661,363 368,752,423,398 Rls. 3,905,715 $
2 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 7,386,388 276,720,134,922 Rls. 3,102,282 $
3 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 7,326,050 251,398,038,316 Rls. 3,011,766 $
4 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 5,809,661 203,126,596,019 Rls. 2,409,895 $
5 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,501,240 198,163,658,409 Rls. 2,114,528 $
6 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,736,485 181,811,035,317 Rls. 2,036,688 $
7 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,036,322 172,685,000,000 Rls. 1,957,613 $
8 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,669,356 137,000,000,000 Rls. 3,256,614 $
9 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,669,583 135,000,000,000 Rls. 3,203,500 $
10 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,660,030 121,000,000,000 Rls. 2,889,218 $
11 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,524,155 111,108,000,000 Rls. 1,259,557 $
12 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,456,388 84,197,610,000 Rls. 2,004,705 $
13 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,774,611 65,841,510,000 Rls. 1,567,655 $
14 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,980,767 48,667,416,000 Rls. 1,158,748 $
15 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاکستان 27132000 قيرنفت 5,297,744 35,600,796,000 Rls. 847,638 $
مجموع کل
2,391,072,218,381 ريال
مجموع کل
34,726,122 دلار
[1]