آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 95,476,786 1,440,906,361,020 Rls. 33,853,263 $
2 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 45,129,628 1,110,987,325,768 Rls. 11,960,777 $
3 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 56,834,553 1,090,256,882,846 Rls. 12,189,157 $
4 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 47,077,433 1,018,906,000,000 Rls. 11,823,095 $
5 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 56,883,789 958,024,086,147 Rls. 11,415,031 $
6 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 10,893,273 745,665,052,359 Rls. 8,171,072 $
7 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 47,957,184 694,899,000,000 Rls. 16,545,227 $
8 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 16,822,096 458,528,000,000 Rls. 5,198,023 $
9 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 29,543,705 432,000,000,000 Rls. 10,281,208 $
10 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 33,734,691 407,000,000,000 Rls. 10,862,569 $
11 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 29,344,504 397,000,000,000 Rls. 9,448,929 $
12 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 10,154,097 373,102,884,000 Rls. 8,883,402 $
13 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول 16,973,013 256,000,000,000 Rls. 5,838,716 $
14 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 3,004,803 221,382,732,923 Rls. 2,435,909 $
15 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 5,000,041 189,002,000,000 Rls. 4,500,037 $
16 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,998,917 155,532,686,220 Rls. 3,688,668 $
17 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,992,160 152,000,000,000 Rls. 3,620,514 $
18 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,001,569 147,181,944,000 Rls. 3,504,332 $
19 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,005,970 101,000,000,000 Rls. 2,407,164 $
20 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27132000 قيرنفت 2,801,157 74,301,294,313 Rls. 817,990 $
21 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 2,001,894 73,149,216,000 Rls. 1,741,648 $
22 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27132000 قيرنفت 2,015,000 14,477,921,325 Rls. 386,955 $
23 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 5,506,404 6,475,560,000 Rls. 154,180 $
24 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 4,465,913 4,766,547,010 Rls. 111,525 $
25 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 3,273,868 3,721,321,449 Rls. 89,567 $
26 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 2,680,558 3,235,259,040 Rls. 75,586 $
27 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 1,789,732 3,155,151,884 Rls. 35,791 $
28 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 2,570,821 2,843,986,190 Rls. 71,979 $
29 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 141,681 2,408,132,744 Rls. 56,672 $
30 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 1,330,142 1,975,069,306 Rls. 22,009 $
31 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 100,000 1,687,000,000 Rls. 40,000 $
32 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 1,359,381 1,496,583,230 Rls. 16,298 $
33 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 1,449,793 1,220,310,000 Rls. 29,055 $
34 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 63,600 1,068,480,000 Rls. 25,440 $
35 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 521,081 710,595,846 Rls. 8,324 $
36 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 597,017 501,480,000 Rls. 11,940 $
37 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 گچ 121,315 200,205,650 Rls. 2,284 $
مجموع کل
10,546,769,069,270 ريال
مجموع کل
180,324,335 دلار
[1]