آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 9,000,000 312,727,720,000 Rls. 3,450,838 $
2 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 6,992,556 117,475,000,000 Rls. 2,797,022 $
3 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,296,138 51,700,951,731 Rls. 577,583 $
4 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 6,315,711 50,895,988,013 Rls. 1,230,344 $
5 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,759,532 48,223,931,438 Rls. 1,165,117 $
6 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,799,375 48,194,805,269 Rls. 1,129,945 $
7 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,114,697 41,954,706,599 Rls. 997,246 $
8 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 4,197,170 41,660,613,095 Rls. 982,925 $
9 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 5,050,993 41,655,592,800 Rls. 992,538 $
10 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 3,459,852 40,853,547,605 Rls. 971,478 $
11 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 1,000,000 39,923,500,000 Rls. 456,003 $
12 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 4,161,882 39,906,857,327 Rls. 962,780 $
13 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 10,249,240 37,823,896,215 Rls. 453,149 $
14 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,667,512 37,342,957,440 Rls. 890,329 $
15 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 6,518,889 34,277,478,556 Rls. 387,205 $
16 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,191,391 31,508,442,604 Rls. 359,301 $
17 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سایر 189,876 30,361,084,500 Rls. 466,550 $
18 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,418,727 30,242,381,481 Rls. 725,475 $
19 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 1,881,214 29,885,046,208 Rls. 355,650 $
20 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 695,000 29,143,186,340 Rls. 355,519 $
21 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 135,434 28,707,131,700 Rls. 677,170 $
22 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,467,615 28,454,909,895 Rls. 743,990 $
23 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سایر 113,300 28,428,531,850 Rls. 317,480 $
24 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03061700 ساير انواع ميگو 221,200 27,300,712,500 Rls. 650,017 $
25 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 498,123 27,226,696,399 Rls. 288,077 $
26 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,031,275 26,946,457,496 Rls. 295,517 $
27 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 6,223,470 26,440,191,395 Rls. 295,338 $
28 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سایر 68,000 24,778,120,400 Rls. 301,832 $
29 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 874,000 23,881,816,892 Rls. 282,265 $
30 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 27132000 قيرنفت 3,539,556 23,785,818,000 Rls. 566,329 $
31 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 540,599 23,127,123,096 Rls. 254,587 $
32 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,704,303 22,126,153,987 Rls. 545,029 $
33 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,429,615 21,476,112,000 Rls. 511,336 $
34 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,999,898 20,796,300,000 Rls. 252,382 $
35 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,238,183 20,680,800,000 Rls. 374,846 $
36 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,209,632 20,668,207,400 Rls. 486,120 $
37 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 220,320 20,367,702,720 Rls. 220,320 $
38 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,018,061 19,350,519,303 Rls. 223,079 $
39 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,118,824 19,154,701,597 Rls. 217,009 $
40 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,273,365 18,819,454,159 Rls. 442,374 $
41 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 1,757,151 18,746,344,904 Rls. 449,891 $
42 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,371,679 18,558,629,064 Rls. 434,611 $
43 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,446,368 18,545,269,214 Rls. 465,932 $
44 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 858,584 18,364,428,599 Rls. 209,337 $
45 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03019990 ساير ماهي هاي زنده غير مذکور در جاي ديگر 72,000 17,901,813,500 Rls. 215,126 $
46 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 381,935 17,699,004,984 Rls. 202,289 $
47 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سایر 69,300 17,345,181,600 Rls. 186,043 $
48 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,298,382 17,212,634,714 Rls. 409,153 $
49 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 1,116,000 16,739,519,680 Rls. 394,654 $
50 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 2,025,012 16,700,762,389 Rls. 426,896 $
51 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 778,446 16,478,098,776 Rls. 187,085 $
52 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,840 16,464,477,576 Rls. 186,519 $
53 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 1,946,095 16,438,976,284 Rls. 391,076 $
54 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,137,857 16,286,888,204 Rls. 380,445 $
55 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سایر 57,500 16,284,897,500 Rls. 184,762 $
56 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,382,817 16,241,534,335 Rls. 221,464 $
57 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 1,767,033 15,611,636,276 Rls. 366,383 $
58 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,098,015 15,336,130,548 Rls. 364,748 $
59 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 917,316 15,179,765,810 Rls. 354,733 $
60 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,042,465 15,093,094,526 Rls. 358,378 $
61 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,044,984 15,066,029,369 Rls. 354,010 $
62 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 1,581,610 15,008,076,292 Rls. 382,340 $
63 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 884,848 14,961,374,519 Rls. 386,669 $
64 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 1,760,131 14,777,874,281 Rls. 195,575 $
65 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,701,668 14,725,762,500 Rls. 350,613 $
66 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,001,126 14,504,917,560 Rls. 345,355 $
67 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,367,045 14,267,501,520 Rls. 336,034 $
68 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,085,229 14,256,956,665 Rls. 152,131 $
69 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه، تازه 1,630,792 14,142,547,319 Rls. 333,791 $
70 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 525,341 14,067,690,139 Rls. 159,814 $
71 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 564,447 13,662,539,869 Rls. 146,187 $
72 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سایر 132,000 13,582,557,500 Rls. 323,395 $
73 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 990,350 13,559,027,975 Rls. 350,663 $
74 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,082,281 13,537,140,533 Rls. 343,025 $
75 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,252,718 13,224,736,058 Rls. 185,007 $
76 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 515,676 13,186,916,885 Rls. 149,971 $
77 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,799,600 12,911,025,456 Rls. 138,213 $
78 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 748,466 12,806,323,820 Rls. 143,809 $
79 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 452,103 12,566,988,500 Rls. 154,429 $
80 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 603,588 12,444,321,135 Rls. 132,789 $
81 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 561,387 12,166,685,600 Rls. 310,579 $
82 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03061700 ساير انواع ميگو 82,760 12,104,475,050 Rls. 310,953 $
83 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 889,712 12,037,827,984 Rls. 285,656 $
84 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,194,350 12,026,028,000 Rls. 286,334 $
85 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 941,620 12,005,814,000 Rls. 286,002 $
86 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 560,500 11,910,081,450 Rls. 136,828 $
87 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,304,240 11,495,904,000 Rls. 273,712 $
88 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 316,600 11,483,929,250 Rls. 269,110 $
89 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,240,602 11,463,144,000 Rls. 272,932 $
90 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 938,472 11,450,686,977 Rls. 272,133 $
91 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,139,238 11,444,467,550 Rls. 272,488 $
92 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پياز و موسير 969,327 11,381,585,942 Rls. 264,490 $
93 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 2,969,930 11,250,903,948 Rls. 129,945 $
94 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,071,109 11,186,085,440 Rls. 266,336 $
95 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 740,270 11,166,133,400 Rls. 261,512 $
96 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03061700 ساير انواع ميگو 81,800 11,125,200,000 Rls. 261,900 $
97 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 540,603 11,116,190,298 Rls. 125,044 $
98 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 831,593 10,859,537,477 Rls. 262,159 $
99 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 630,348 10,744,582,701 Rls. 272,696 $
100 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,030,971 10,660,306,665 Rls. 250,043 $
مجموع کل
2,451,844,114,120 ريال
مجموع کل
44,176,292 دلار