آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 5,370,000 9,410,000,000,000 Rls. 224,000,000 $
2 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 4,006,000 5,011,016,928,750 Rls. 118,955,841 $
3 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 78,072 8,457,792,000 Rls. 201,376 $
4 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 424,234 1,335,193,800 Rls. 14,930 $
5 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,076,000 1,267,560,000 Rls. 30,180 $
6 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 32,000 1,232,700,000 Rls. 29,350 $
7 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 402,322 1,086,022,634 Rls. 12,069 $
8 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 858,062 1,080,823,800 Rls. 25,734 $
9 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 293,000 889,673,000 Rls. 20,700 $
10 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 647,407 815,421,600 Rls. 19,415 $
11 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 979,000 798,000,000 Rls. 19,000 $
12 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 250,000 642,742,500 Rls. 7,500 $
13 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 96039020 پيگ تميز كننده لوله هاي نفت وگاز داراي برس 205,000 536,412,500 Rls. 6,118 $
14 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 16,000 504,000,000 Rls. 12,000 $
15 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 6,000 330,675,000 Rls. 7,500 $
16 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 131,217 324,900,925 Rls. 3,791 $
17 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري نفت ياگاز ا زآهن ياا زفولاد باسطح مقطع مدور ,باقطرخارجي بيش از 4/406 mm 7,500 308,550,000 Rls. 7,300 $
18 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 225,000 283,500,000 Rls. 3,292 $
19 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 101,060 249,836,800 Rls. 3,032 $
20 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 16,000 180,600,000 Rls. 4,300 $
21 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 80,000 174,000,000 Rls. 4,000 $
22 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 55,000 150,453,600 Rls. 1,650 $
23 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 100,000 126,000,000 Rls. 1,463 $
24 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 100,000 105,816,000 Rls. 2,400 $
25 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 2,000 105,816,000 Rls. 2,400 $
26 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 4,000 16,800,000 Rls. 400 $
مجموع کل
14,442,020,218,909 ريال
مجموع کل
343,395,742 دلار
[1]