آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 32,910,419 363,935,000,000 Rls. 4,246,666 $
2 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 31,052,394 146,000,000,000 Rls. 3,477,868 $
مجموع کل
509,935,000,000 ريال
مجموع کل
7,724,534 دلار
[1]