آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 14,683,594 964,989,437,533 Rls. 10,930,018 $
2 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 36,951,009 663,858,510,157 Rls. 18,092,011 $
3 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 38,970,696 654,707,718,000 Rls. 15,588,279 $
4 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 20,613,598 507,000,000,000 Rls. 11,997,114 $
5 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 23,386,776 501,495,642,000 Rls. 9,241,085 $
6 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 18,645,030 319,000,000,000 Rls. 7,458,012 $
7 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 9,043,749 311,467,000,000 Rls. 3,530,891 $
8 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 14,291,916 244,000,000,000 Rls. 5,716,767 $
9 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 12,178,479 205,268,712,968 Rls. 4,871,391 $
10 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 10,000,344 150,781,164,078 Rls. 4,000,137 $
11 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 8,072,154 137,600,265,460 Rls. 3,228,862 $
12 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,992,556 117,475,000,000 Rls. 2,797,022 $
13 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 34,707 107,127,972,000 Rls. 1,239,030 $
14 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 52,004,722 98,918,087,736 Rls. 1,144,104 $
15 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,376,325 97,096,440,000 Rls. 2,311,820 $
16 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,126,616 87,706,129,420 Rls. 2,050,646 $
17 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,903,982 84,567,005,021 Rls. 1,059,113 $
18 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,699,696 82,772,820,344 Rls. 895,364 $
19 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 7,121,248 79,801,596,000 Rls. 886,717 $
20 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,324,501 74,908,092,000 Rls. 1,783,526 $
21 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 48,922,926 71,403,024,000 Rls. 1,700,072 $
22 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 45,202,535 66,695,658,480 Rls. 1,570,788 $
23 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,312,968 66,134,292,000 Rls. 1,574,626 $
24 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,571,530 64,501,836,000 Rls. 1,535,758 $
25 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 55,103,392 57,858,570,000 Rls. 1,377,585 $
26 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,263,669 57,283,935,840 Rls. 1,305,468 $
27 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 3,360,000 46,588,536,000 Rls. 846,287 $
28 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,698,240 44,547,152,445 Rls. 519,809 $
29 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,921,670 32,284,056,000 Rls. 768,668 $
30 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 4,650,823 31,253,544,000 Rls. 744,132 $
31 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,586,479 31,065,804,000 Rls. 739,662 $
32 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,869,586 25,386,396,000 Rls. 604,438 $
33 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 96,460 23,233,672,076 Rls. 544,911 $
34 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 93,188 20,593,173,663 Rls. 489,362 $
35 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 2,259,401 15,580,779,300 Rls. 361,503 $
36 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 2,283,848 15,347,430,000 Rls. 365,415 $
37 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 1,779,495 10,752,310,080 Rls. 284,719 $
38 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 25,000 10,679,536,250 Rls. 133,750 $
39 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 800,000 5,374,454,820 Rls. 61,387 $
40 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03063590 --- سایر 19,575 4,949,695,350 Rls. 117,450 $
41 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 24,504 3,969,281,400 Rls. 94,507 $
42 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 15,298 3,854,970,000 Rls. 91,785 $
43 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 83,000 3,486,000,000 Rls. 83,000 $
44 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 190,860 3,297,762,240 Rls. 76,944 $
45 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 گچ 970,000 2,375,554,250 Rls. 24,250 $
46 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,599 2,241,760,620 Rls. 52,797 $
47 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 5,120 2,080,075,000 Rls. 25,000 $
48 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,440 2,012,650,740 Rls. 47,920 $
49 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 15,807 2,002,390,440 Rls. 23,160 $
50 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 2,812 1,696,277,000 Rls. 39,950 $
51 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,000 1,572,480,000 Rls. 37,440 $
52 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,640 1,534,332,000 Rls. 34,800 $
53 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 145,500 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
54 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 19,150 1,210,064,850 Rls. 13,950 $
55 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 850,000 1,071,000,000 Rls. 25,500 $
56 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 گچ 620,970 708,122,240 Rls. 16,828 $
57 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 400,000 658,200,000 Rls. 15,000 $
58 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 8,400 634,896,000 Rls. 14,400 $
59 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 294,000 630,000,000 Rls. 15,000 $
60 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83059000 اشياء دفترکارا زقبيل گيره نامه، گوشه گيرنامه كاغذ گير و لوازم همانند، همچينين اجزاء و قطعات آن هاا زفلزمعمولي. 2,858 589,228,500 Rls. 6,721 $
61 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 24,000 584,480,040 Rls. 6,322 $
62 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 700 462,054,800 Rls. 11,001 $
63 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 گچ 884,000 440,900,000 Rls. 10,000 $
64 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 10,000 419,175,000 Rls. 4,891 $
65 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 64022000 کفش با رويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 1,332 375,174,000 Rls. 8,550 $
66 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,620 349,192,800 Rls. 7,920 $
67 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 20,000 319,388,000 Rls. 3,455 $
68 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83059000 اشياء دفترکارا زقبيل گيره نامه، گوشه گيرنامه كاغذ گير و لوازم همانند، همچينين اجزاء و قطعات آن هاا زفلزمعمولي. 2,858 299,880,000 Rls. 7,140 $
69 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 400 249,609,000 Rls. 3,000 $
70 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 58061000 پارچه ها ي مخمل و پلوش تار وپودباف از جمله حوله باف اسفنجي وپارچه هاي اسفنجي (پرز حلقوي) وپارچه هاي شنيل 2,613 244,064,000 Rls. 5,800 $
71 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,000 239,541,000 Rls. 2,591 $
72 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 42023900 اشياء از نوعي که معمولا در جيب يا کيف دستي حمل ميشود، که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,156 229,001,520 Rls. 2,640 $
73 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 15,000 215,586,900 Rls. 2,332 $
74 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,400 204,120,000 Rls. 2,370 $
75 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 8,000 191,632,800 Rls. 2,073 $
76 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,300 189,000,000 Rls. 2,148 $
77 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 10,000 159,694,000 Rls. 1,727 $
78 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69120010 اشياء سرميزو اشياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 1,000 126,000,000 Rls. 1,432 $
79 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87120000 دوچرخه و ساير چرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 37 91,566,080 Rls. 2,176 $
80 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 900 85,050,000 Rls. 2,025 $
81 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 96084000 مدادهاي خودکار يا نوكي 600 75,600,000 Rls. 859 $
82 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 753 71,158,500 Rls. 1,694 $
83 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 180 66,691,200 Rls. 835 $
84 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 100 63,000,000 Rls. 716 $
85 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,500 59,885,250 Rls. 648 $
86 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 581 54,904,500 Rls. 1,307 $
87 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,000 51,102,080 Rls. 553 $
88 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 320 49,921,800 Rls. 600 $
89 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي،داراي دندانه ثابت 450 42,525,000 Rls. 1,012 $
90 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 250 41,601,500 Rls. 500 $
91 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 30059090 ساير باندها، ا وا ت، مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غير مذکور 165 37,695,000 Rls. 1,000 $
92 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 350 37,441,350 Rls. 450 $
93 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 390 36,855,000 Rls. 878 $
94 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 250 33,281,200 Rls. 400 $
95 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 300 28,350,000 Rls. 675 $
96 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 180 17,010,000 Rls. 405 $
97 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي الکتروترميک 20 16,800,000 Rls. 191 $
98 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 166 15,687,000 Rls. 374 $
99 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 150 14,175,000 Rls. 338 $
100 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 120 11,340,000 Rls. 270 $
مجموع کل
6,235,240,628,621 ريال
مجموع کل
125,339,951 دلار