آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 813,070 41,780,166,836 Rls. 433,957 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 453,330 20,462,899,000 Rls. 233,400 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27132000 قيرنفت 1,674,026 15,331,722,000 Rls. 365,041 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 163,568 11,243,489,851 Rls. 130,279 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 121,164 8,481,386,981 Rls. 96,931 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27132000 قيرنفت 1,057,260 7,258,718,470 Rls. 169,165 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 99,334 6,924,289,655 Rls. 80,829 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 16,706 6,854,939,568 Rls. 75,177 $
9 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 9,253 6,796,098,800 Rls. 77,516 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27132000 قيرنفت 433,490 6,769,192,908 Rls. 75,235 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101910 روغن موتور 85,080 6,628,598,630 Rls. 82,090 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 820,046 6,251,777,810 Rls. 70,180 $
13 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 272,360 5,948,334,000 Rls. 141,627 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 117,899 5,418,415,240 Rls. 85,654 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 78,751 5,371,208,068 Rls. 63,052 $
16 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 168,882 4,876,704,000 Rls. 116,112 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 119,360 4,213,888,197 Rls. 48,579 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 70,250 4,150,586,368 Rls. 46,673 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,655 3,946,555,632 Rls. 43,448 $
20 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 82,961 3,928,012,370 Rls. 91,111 $
21 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 18,857 3,563,983,071 Rls. 84,857 $
22 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 9,253 3,458,769,182 Rls. 82,352 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 315,653 3,072,634,464 Rls. 36,054 $
24 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 62,100 2,983,687,200 Rls. 33,900 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 3,565 2,882,071,986 Rls. 31,729 $
26 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 42,000 2,845,206,800 Rls. 33,200 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 82,622 2,776,074,000 Rls. 66,097 $
28 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101950 روغن صنعتي 69,580 2,529,455,656 Rls. 27,832 $
29 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 75,020 2,508,359,437 Rls. 28,507 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 60,400 2,504,426,892 Rls. 28,391 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 35,310 2,487,638,328 Rls. 28,248 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 326,974 2,445,242,824 Rls. 28,684 $
33 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 25,125 2,085,141,840 Rls. 23,618 $
34 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 211,254 2,075,047,080 Rls. 48,420 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101950 روغن صنعتي 112,450 1,889,160,000 Rls. 44,980 $
36 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101950 روغن صنعتي 111,470 1,872,696,000 Rls. 44,588 $
37 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 103,700 1,819,050,264 Rls. 20,924 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 341,645 1,736,028,000 Rls. 41,334 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101910 روغن موتور 31,945 1,670,310,600 Rls. 18,690 $
40 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 202,400 1,641,042,672 Rls. 16,752 $
41 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 100,140 1,640,478,000 Rls. 39,059 $
42 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27132000 قيرنفت 230,970 1,552,110,000 Rls. 36,955 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 129,000 1,550,640,000 Rls. 36,920 $
44 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27132000 قيرنفت 191,490 1,286,838,000 Rls. 30,639 $
45 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 36,680 1,248,619,326 Rls. 13,551 $
46 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 139,210 1,169,742,000 Rls. 27,851 $
47 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 56,300 1,124,172,000 Rls. 26,766 $
48 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 22,000 1,094,037,296 Rls. 12,496 $
49 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 1,003,024,000 Rls. 11,000 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 157,494 999,008,040 Rls. 15,343 $
51 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 139,190 932,820,000 Rls. 22,210 $
52 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 50,150 905,730,000 Rls. 21,565 $
53 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 25,000 878,237,000 Rls. 9,500 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101950 روغن صنعتي 19,080 844,867,412 Rls. 9,374 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 114,880 840,380,052 Rls. 9,414 $
56 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 92,502 780,455,287 Rls. 7,967 $
57 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 11,880 692,235,648 Rls. 7,488 $
58 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 14,620 678,048,000 Rls. 16,144 $
59 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 12,160 562,071,680 Rls. 6,080 $
60 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 23,160 517,528,420 Rls. 11,738 $
61 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 18,970 494,421,429 Rls. 5,619 $
62 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 11,296 469,625,150 Rls. 5,650 $
63 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 22,000 462,000,000 Rls. 11,000 $
64 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,320 456,890,104 Rls. 4,664 $
65 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 23,400 422,604,000 Rls. 10,062 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 46,500 390,600,000 Rls. 9,300 $
67 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,150 382,090,750 Rls. 4,358 $
68 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,300 356,117,620 Rls. 4,460 $
69 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 17,760 313,598,976 Rls. 3,552 $
70 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 12,080 219,454,944 Rls. 2,416 $
71 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 10,120 202,196,484 Rls. 2,226 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 1,115 184,030,750 Rls. 2,099 $
73 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 1,860 182,207,460 Rls. 1,860 $
74 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 4,300 180,425,635 Rls. 2,105 $
75 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 2,880 169,276,608 Rls. 1,728 $
76 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 3,892 98,112,000 Rls. 2,336 $
77 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 1,103 92,606,478 Rls. 2,205 $
78 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 17,390 87,654,000 Rls. 2,087 $
79 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 5,640 87,654,000 Rls. 2,087 $
80 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 2,200 87,405,120 Rls. 990 $
81 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 3,450 72,450,000 Rls. 1,725 $
82 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 2,524 66,796,350 Rls. 1,515 $
83 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 3,550 62,473,610 Rls. 710 $
84 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 288 52,320,384 Rls. 576 $
85 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 73 27,150,725 Rls. 310 $
86 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 8 638,469 Rls. 15 $
مجموع کل
257,404,853,887 ريال
مجموع کل
3,752,927 دلار
[1]