آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,985,250 232,897,232,332 Rls. 2,675,208 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,393,900 184,727,869,385 Rls. 2,101,763 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,518,000 118,675,437,144 Rls. 1,414,407 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,189,231 108,355,649,879 Rls. 1,538,763 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,003,043 105,206,705,091 Rls. 1,146,297 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,076,280 77,936,495,404 Rls. 892,800 $
7 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,011,714 76,936,290,960 Rls. 1,787,770 $
8 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 991,380 70,015,664,706 Rls. 770,809 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,437,600 65,697,034,670 Rls. 1,532,021 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,909,139 57,295,069,980 Rls. 662,208 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 233,721 56,513,669,915 Rls. 641,299 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,431,870 55,465,174,830 Rls. 613,185 $
13 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 2,510,224 46,304,379,770 Rls. 538,074 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101910 روغن موتور 752,543 40,990,711,045 Rls. 493,983 $
15 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 218,275 35,909,070,909 Rls. 403,080 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 176,085 33,428,538,530 Rls. 357,441 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,076,252 33,411,210,000 Rls. 795,505 $
18 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 818,960 30,265,663,491 Rls. 376,671 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 413,085 28,728,105,542 Rls. 329,686 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 341,768 26,252,937,327 Rls. 276,534 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 727,770 25,591,428,610 Rls. 312,942 $
22 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 704,660 24,701,929,703 Rls. 281,562 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 1,441,752 24,439,660,018 Rls. 289,678 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,531,136 24,001,313,080 Rls. 571,460 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 86,450 22,631,726,740 Rls. 245,596 $
26 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 108,630 22,017,615,682 Rls. 256,918 $
27 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 630,748 21,544,478,013 Rls. 255,026 $
28 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 320,490 21,297,371,075 Rls. 255,361 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 111,580 20,532,167,240 Rls. 223,160 $
30 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 119,861 19,489,156,366 Rls. 214,051 $
31 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 110,000 18,853,780,000 Rls. 220,000 $
32 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27132000 قيرنفت 1,168,380 18,839,963,775 Rls. 193,645 $
33 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 263,676 18,417,214,682 Rls. 212,618 $
34 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 100,000 17,716,000,000 Rls. 215,000 $
35 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 96,790 17,502,798,720 Rls. 193,580 $
36 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 153,400 17,213,281,920 Rls. 184,080 $
37 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 305,207 16,917,943,226 Rls. 237,889 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 73,200 15,643,513,440 Rls. 171,904 $
39 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 103,310 15,175,590,350 Rls. 186,657 $
40 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 254,100 14,797,977,579 Rls. 170,247 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 154,739 14,306,724,929 Rls. 169,978 $
42 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 60,850 13,062,809,110 Rls. 141,970 $
43 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27132000 قيرنفت 716,420 12,541,035,983 Rls. 156,379 $
44 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 137,337 12,339,179,982 Rls. 138,555 $
45 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 379,890 10,565,760,248 Rls. 122,946 $
46 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 43,300 9,800,733,280 Rls. 112,580 $
47 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27132000 قيرنفت 641,694 9,413,387,884 Rls. 186,892 $
48 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 197,200 9,265,158,000 Rls. 220,599 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 50,000 9,118,400,000 Rls. 100,331 $
50 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27132000 قيرنفت 299,770 8,590,821,888 Rls. 92,928 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 254,140 8,584,347,031 Rls. 99,037 $
52 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 100,140 8,177,988,000 Rls. 194,714 $
53 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101910 روغن موتور 152,146 7,870,353,138 Rls. 88,907 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 232,512 7,812,336,000 Rls. 186,008 $
55 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 203,180 7,622,053,884 Rls. 91,431 $
56 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 202,500 7,616,000,392 Rls. 88,088 $
57 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27132000 قيرنفت 429,482 7,534,464,000 Rls. 179,392 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 37,900 7,490,092,600 Rls. 87,400 $
59 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101920 گريس 220,870 7,471,211,672 Rls. 88,916 $
60 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 220,280 7,360,600,506 Rls. 85,134 $
61 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 415,020 7,210,392,000 Rls. 171,676 $
62 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 159,475 7,191,393,473 Rls. 83,104 $
63 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 204,585 7,083,802,124 Rls. 82,246 $
64 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 76,623 7,022,815,575 Rls. 80,775 $
65 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101910 روغن موتور 139,861 6,894,893,607 Rls. 78,627 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 148,230 6,686,461,202 Rls. 81,146 $
67 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 197,566 6,675,149,308 Rls. 76,405 $
68 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 379,480 6,633,228,000 Rls. 157,934 $
69 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 371,285 6,484,884,000 Rls. 154,402 $
70 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 23,000 6,291,696,000 Rls. 69,000 $
71 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101910 روغن موتور 294,760 6,173,328,000 Rls. 146,984 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 200,170 6,088,999,649 Rls. 71,051 $
73 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 908,726 5,946,665,408 Rls. 70,031 $
74 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101910 روغن موتور 118,471 5,717,292,000 Rls. 136,126 $
75 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 21,770 5,304,456,430 Rls. 56,602 $
76 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 707,595 5,060,307,497 Rls. 57,900 $
77 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101910 روغن موتور 183,143 4,981,840,460 Rls. 116,013 $
78 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 72,960 4,920,756,904 Rls. 56,728 $
79 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 131,750 4,764,189,389 Rls. 54,972 $
80 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 22,000 4,741,312,400 Rls. 48,400 $
81 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 281,940 4,736,592,000 Rls. 112,776 $
82 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 125,525 4,543,133,409 Rls. 54,603 $
83 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 41,200 4,508,136,960 Rls. 49,440 $
84 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 24,700 4,504,489,600 Rls. 49,400 $
85 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 25,000 4,284,950,000 Rls. 50,000 $
86 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 135,300 4,166,813,805 Rls. 47,355 $
87 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 140,610 4,094,710,840 Rls. 49,213 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 39,200 4,008,609,600 Rls. 47,040 $
89 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 619,619 3,964,049,320 Rls. 45,385 $
90 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 26,640 3,951,244,800 Rls. 44,793 $
91 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 21,088 3,552,450,848 Rls. 39,641 $
92 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 13,800 3,547,938,600 Rls. 41,400 $
93 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 49,247 3,498,342,280 Rls. 80,632 $
94 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101920 گريس 86,730 3,052,583,772 Rls. 34,082 $
95 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 08109010 انار تازه 34,300 3,018,091,300 Rls. 34,300 $
96 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,170 2,580,255,095 Rls. 27,533 $
97 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 83,235 2,519,370,000 Rls. 59,985 $
98 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 5,420 2,424,424,710 Rls. 28,290 $
99 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 47,890 2,392,501,503 Rls. 24,423 $
100 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 60,450 2,392,488,000 Rls. 56,964 $
مجموع کل
2,262,496,319,524 ريال
مجموع کل
29,698,442 دلار