آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 186,417 119,869,120,226 Rls. 1,304,908 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 113,107 70,982,656,682 Rls. 791,749 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 43,691 25,446,389,505 Rls. 305,835 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 27101950 روغن صنعتي 566,810 19,634,627,201 Rls. 222,746 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 441,000 16,714,596,360 Rls. 194,040 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 162,636 6,337,899,700 Rls. 73,186 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 27101940 روغن پايه معدني 199,660 6,051,715,775 Rls. 69,881 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 258,200 5,585,412,000 Rls. 132,986 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 123,000 4,511,659,680 Rls. 54,120 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 105,000 4,007,526,600 Rls. 46,200 $
مجموع کل
279,141,603,729 ريال
مجموع کل
3,195,651 دلار
[1]